חפש מכרזים
חפש
מכרז מספרשם המכרזתחוםתאריך פרסוםמועד עדכון אחרוןמועד אחרון להגשת הצעה
34/14מכרז פומבי למתן שירותי הסעה במוניות אספקת ציוד ומכונות 17/07/201417/07/2014
בשעה 13:37
07/08/2014
בשעה 12:00
מכרז פומבי מס' 34/14 למתן שירותי הסעה במוניות
 
בנק ישראל מזמין בזה הצעות למתן שירותי הסעה במוניות באזור ירושלים. רשאי להשתתף במכרז כל גורם אשר שילם עבור השתתפות במכרז, ועומד, במועד הגשת ההצעה, בכל הדרישות המפורטות להלן:
1. המציע הוא אזרח ישראל או תאגיד המאוגד כדין בישראל, וברשותו כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
2. לתחנה המוצעת רישיון בר תוקף מטעם עיריית ירושלים לניהול עסק של תחנת מוניות.
3. למציע רישיון תקף להפעלת תחנת המוניות המוצעת לפי פקודת התעבורה (נוסח חדש), תשכ"א -1961
4. התחנה המוצעת המקיימת את התנאים הבאים:
4.1 התחנה נמצאת בגבולות המוניציפאליים של העיר ירושלים.
4.2 התחנה קיימת שלוש שנים לפחות.
4.3 התחנה מעסיקה קצין בטיחות בתעבורה, בעל כתב מינוי לקצין בטיחות בתעבורה מאת אגף קציני הבטיחות במשרד התחבורה.
4.4 התחנה פתוחה לקבלת קריאות ולמתן שירות 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה, למעט יום כיפור.
4.5 התחנה מפעילה רשת תקשורת פנימית או סלולארית בכל מונית לשם קיום קשר ישיר עם המונית.
את מסמכי המכרז במלואם ניתן לראות באתר האינטרנט של בנק ישראל בכתובת הנ"ל ולהוריד אותם משם. ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום של 500 ₪, שלא יוחזרו, כאמור במסמכי המכרז.
את ההצעות ניתן להגיש, ביחידת הרכש, בניין בנק ישראל, ירושלים, בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 עד 15:00, עד יום חמישי,  7 באוגוסט 2014, בשעה 12:00. המציע יירשם ברשימת המציעים והצעתו תוכנס אל תיבת המכרזים.
הבנק אינו חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי.
במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז.
  

 

مناقصة علنية رقم 34/14 لتقديم خدمات سفريات بسيارات أجرة (تكسيات)

 

يُعلن بنك إسرائيل بهذا عن رغبته بالحصول على عروض لتقديم خدمات سفريات بسيارات أجرة في منطقة القدس. تحق المشاركة في المناقصة لكل جهة قامت بدفع رسوم المشاركة في المناقصة، وتستوفي، في تاريخ تقديم العرض، كافة المتطلبات المذكورة أدناه:
1. مقدم العرض هو مواطن إسرائيلي أو شركة مُسجلة بحسب القانون في إسرائيل، وبحوزته جميع المصادقات المطلوبة بحسب قانون صفقات الهيئات العامة، لسنة 1976.
2. للمحطة المُقدمة رخصة سارية المفعول من قبل بلدية القدس لإدارة مصلحة محطة سيارات أجرة.
3. مُقدم العرض يحمل رخصة سارية لتشغيل محطة سيارات الأجرة المعروضة بحسب قانون المواصلات (نص جديد) لسنة 1961
4. المحطة المعروضة تستوفي الشروط التالية:
4.1 المحطة موجودة في الحدود البلدية لمدينة القدس.
4.2 المحطة تعمل منذ 3 سنوات على الأقل.
4.3 تُشغّل المحطة ضابط أمان سلامة للمواصلات، يحمل رسالة تعيين كضابط أمان للمواصلات من دائرة ضباط الأمان في وزارة المواصلات.
4.4 المحطة تعمل وتتلقى اتصالات 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 365 يوم في السنة، باستثناء يوم الغفران.
4.5 المحطة تُشغل شبكة اتصالات داخلية أو خلوية في كل سيارة أجرة بهدف التواصل المباشر مع سيارة الأجرة.
يمكن الاطلاع على مستندات المناقصة كاملة في موقع الإنترنت لبنك إسرائيل على العنوان المذكور، ويمكن تحميلها من موقع البنك في الإنترنت. المشاركة في المناقصة منوطة بدفع 500 شاقل، غير مستردة، كما هو مذكور في مستندات المناقصة.
يمكن تقديم العروض في وحدة المشتريات، بناية بنك إسرائيل، القدس، أيام الأحد حتى الخميس، بين الساعات 09:00 حتى 15:00، حتى موعد أقصاه الخميس، 7 آب 2014، الساعة 12:00. يتم تسجيل مقدم العرض في قائمة مقدمي العروض ويُدرج عرضه في صندوق المناقصات

البنك غير مُلزم بقبول العرض الأرخص، أو أي عرض كان.
في حال وجود اي تناقض أو عدم ملائمة بين هذا الإعلان وبين مستندات المناقصة، تكون الغلبة لتعليمات مستندات المناقصة.
 

 

פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
המועד האחרון להעברת שאלות ובקשות להבהרות, הינו:
24/07/2014
בשעה 12:00
למידע בדבר מכרז זה סגור
33/14מכרז פומבי מס' 33/14 עם שלב מיון מוקדם עבודות בינוי ושיפוצים30/06/201429/07/2014
בשעה 13:41
06/08/2014
בשעה 12:00
מכרז פומבי מס' 33/14 עם שלב מיון מוקדם ובדיקת איכות לביצוע עבודות שיפוץ ובינוי בבנק ישראל בירושלים - שלב א'
 
29/7/14 - עודכן המועד האחרון להגשה לתאריך 6/8/2014 בשעה 12:00
28/7/14 - צורפו  הקבצים: סיכום כנס מציעים ומענה לשאלות הבהרה
2/7/14 - צורפו קבצי נספחים בפורמט WORD
 
 
בנק ישראל מזמין בזה הצעות ממציעים שמעוניינים בכך, להשתתף במכרז לביצוע עבודות שיפוצים ובינוי בבנייני הבנק בירושלים.
המכרז ינוהל בשני שלבים, כאשר בשלב ראשון, שלב המיון המוקדם, מפורסמים תנאי הסף להשתתפות במכרז ומשקולות למתן ציוני איכות למציעים. המציעים מוזמנים להגיש את המסמכים הנדרשים לשם הוכחת עמידתם בתנאים אלו ולצורך קבלת ציוני איכות. מציעים שיעמדו בכל התנאים ויקבלו את ציון האיכות המינימלי, יוזמנו להשתתף בשלבים הבאים ולרכוש את מסמכי המכרז המלאים.
בשלב הראשון של המכרז, רשאי להשתתף כל גורם אשר הגיש את הצעתו בהתאם לתנאי המכרז, והוא עומד, במועד הגשת ההצעה, בכל הדרישות המפורטות להלן:
1. המציע הוא תאגיד המאוגד כדין בישראל, וברשותו כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
2. המציע הוא קבלן רשום ברשם הקבלנים ובעל רישיון קבלן לביצוע עבודות הנדסה בנאיות בענף ראשי בניה (100) סיווג ג'-5 לפחות, לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) התשמ"ח-1988, והרישום כאמור מעולם לא הותלה או הושעה או נשלל ממנו.
3. למציע תעודת "קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות", לענף ראשי בניה (100), סיווג ג-5 מטעם מנהלת רישום קבלנים מוכרים, הוועדה הבין משרדית למסירת עבודות לקבלנים,  מינהל הדיור הממשלתי במשרד האוצר.
4. המחזור הכספי השנתי של המציע בביצוע עבודות שיפוץ ובינוי היה 70 מיליון ₪ (ללא מע"מ) לפחות, בכל אחת מהשנים 2011, 2012 ו-2013.
5. למציע ניסיון מוכח בביצוע שלושה פרויקטים, לפחות, של עבודות שיפוצים או עבודות גמר הכוללות לפחות "מערכת אלקטרומכנית" אחת, בהיקף כספי של 70 מיליון ₪ (ללא מע"מ) לפחות, כל אחד, שהסתיימו במהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
"מערכת אלקטרומכנית" לעניין זה, משמע מערכת/ות בתחומי המיזוג, חשמל, אינסטלציה וכו'.
6. למציע ניסיון מוכח בביצוע של שלושה פרויקטים לפחות, של עבודות בינוי של מבנים חדשים, שהחלק המהותי בהם הינו למטרת "מבני ציבור", בהיקף כספי של 60 מיליון ₪ (ללא מע"מ) לפחות, כל אחד, שניתן בגינם טופס 4 במהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
"מבני ציבור" לעניין זה משמע-בתי חולים, בתי מלון, בתי משפט, בתי סוהר, מוסדות חינוך ואוניברסיטאות, קניונים, מרכזי מסחר, בנייני משרדים, מבנים המשמשים לתעשייה עתירת ידע/היי-טק. מבנים המשמשים למגורים או לתעשייה (שאיננה עתירת ידע) לא ייחשבו "כמבני ציבור" לעניין זה.
7. על המציע, או נציג מטעמו, להשתתף בכנס המציעים, אשר ייערך בבנין הבנק בירושלים, רחוב בנק ישראל 1, ירושלים, ביום שלישי, 8 ביולי 2014, בשעה 13:00. המציעים מתבקשים להודיע לבנק, מבעוד מועד, על כוונתם להשתתף בכנס, באמצעות משלוח ההודעה המצורפת באתר האינטרנט של בנק ישראל, שכתובתו: www.bankisrael.org.il. נקודת המפגש עם המשתתפים היא בעמדת השמירה שבכניסה הראשית לבניין. יש להצטייד בתעודה מזהה נושאת תמונה. ללא תעודה כאמור לא ניתן יהיה להשתתף בכנס.
את מסמכי שלב א' של המכרז במלואם ניתן לראות באתר האינטרנט של הבנק בכתובת הנ"ל, ולהוריד אותם משם.
את ההצעות ניתן להגיש, ביחידת הרכש, בניין בנק ישראל, ירושלים, בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 עד 15:00, עד יום רביעי, 30 ביולי 2014, בשעה 12:00. המציע יירשם ברשימת המציעים והצעתו תוכנס אל תיבת המכרזים.
איש הקשר מטעם הבנק איתו יש להתקשר בכל עניין הקשור למכרז הוא:
שם:   נתנאל ריבלין
טלפון:  02-6552758
פקס:    02-6669002 
כתובת מייל:   rechesh@boi.org.il
הבנק אינו חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי.
במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
המועד האחרון להעברת שאלות ובקשות להבהרות, הינו:
20/07/2014
בשעה 12:00
למידע בדבר מכרז זה סגור
32/14מכרז פומבי לאספקת שירותי בקרה חיצונית על פרויקט שיפוץ ובינויעבודות ייעוץ וניהול07/07/201424/07/2014
בשעה 11:20
26/08/2014
בשעה 12:00
 
24/7/14 - הודעה על שינויים במכרז פומבי מס' 32/14 לאספקת שירותי בקרה חיצונית על פרויקט שיפוץ ובינוי וצירוף קובץ מסמכי המכרז המעודכנים
 
צורפו מסמכי מכרז מ ע ו ד כ נ י ם .
 
בהמשך לפרסום בעניין מכרז פומבי מס' 32/14, אנו מודיעים על השינויים הבאים:
 
בנק ישראל מזמין בזה הצעות לאספקת שירותי בקרה חיצונית על פרויקט השיפוץ והבינוי המתוכננים להתבצע על ידו בירושלים. מובהר כי חברה שמשתתפת באופן כלשהו בפרויקט (בשלב התכנון, הביצוע, הפיקוח וכו') אינה רשאית להשתתף במכרז זה. כמו כן מובהר כי החברה שתזכה במכרז זה תהיה מנועה מלהשתתף באופן כלשהו בפרויקט.
רשאי להשתתף במכרז כל גורם אשר עומד, במועד הגשת ההצעה, בכל הדרישות המפורטות להלן:
1. תנאי סף המתייחסים למציע:
1.1 המציע הוא אזרח ישראל או תאגיד המאוגד כדין בישראל, וברשותו כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
1.2 המציע סיפק שירותי בקרה חיצונית, בשני פרויקטים לפחות של בינוי, אצל לקוחות שונים במיגזר הציבורי בארץ, כל אחד מהם בהיקף של 150 מיליון ₪, כולל מע"מ, לפחות.
לעניין סעיף זה:
הבקרה החיצונית היתה בתחום הבינוי, ובנוסף כללה שניים מהתחומים הבאים לפחות: ניהול סיכונים, בקרה תקציבית, ניהול לו"ז ואינטגרציה.
אספקת השירותים בכל פרויקט נמשכה שנה אחת לפחות, בהיקף של 2,000 שעות לפחות באותה שנה, במהלך שמונה השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה.
"מיגזר ציבורי" כולל משרד ממשלתי, תאגיד ממשלתי, רשות מקומית, תאגיד עירוני, קופת חולים, אוניברסיטה וכל "גוף מתוקצב" כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985.
1.3 למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 8 מיליון ₪, כולל מע"מ, לפחות, בשנים 2011, 2012 ו-2013, בתחומים של בקרת פרויקטים או ניהול פרויקטים.
2. תנאי סף המתייחסים למנהל הבקרה המוצע:
2.1 למנהל הבקרה המוצע הסמכה בהנדסה אזרחית מטעם מוסד אקדמי מוכר, בארץ או בחו"ל.
2.2 למנהל הבקרה המוצע ניסיון מעשי של 10 שנים לפחות בניהול פרויקטים או בבקרה על פרויקטים, בהיקף של 1,000 שעות לפחות בכל שנה.
2.3 למנהל הבקרה המוצע ניסיון בניהול בקרה חיצונית בשני פרויקטים לפחות של בינוי אצל לקוחות שונים במיגזר הציבורי בארץ, כל אחד מהם בהיקף של 150 מיליון ₪, כולל מע"מ, לפחות.
לעניין סעיף זה:
הבקרה החיצונית היתה בתחום הבינוי, ובנוסף כללה לפחות שניים מהתחומים הבאים: ניהול סיכונים, בקרה תקציבית, ניהול לו"ז ואינטגרציה.
אספקת השירותים בכל פרויקט היתה בהיקף של 1,000 שעות לפחות, במהלך שמונה השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה.
"מיגזר ציבורי" כולל משרד ממשלתי, תאגיד ממשלתי, רשות מקומית, תאגיד עירוני, קופת חולים, אוניברסיטה וכל "גוף מתוקצב" כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985.
3. על המציע או נציג מטעמו להשתתף בכנס המציעים אשר ייערך בבניין הבנק בקרית בן-גוריון ירושלים, ביום שני, 4 באוגוסט 2014, בשעה 10:00. המציעים מתבקשים להודיע לבנק מבעוד מועד על כוונתם להשתתף בכנס, באמצעות משלוח ההודעה המצורפת  באתר האינטרנט של בנק ישראל שכתובתו:  www.bankisrael.org.il, במחיצה "מכרזים והתקשרויות". נקודת המפגש עם המשתתפים היא בעמדת השמירה שבכניסה הראשית לבניין. יש להצטייד בתעודה מזהה נושאת תמונה. ללא תעודה כאמור לא ניתן יהיה להשתתף בכנס.
מציעים שהשתתפו בכנס המציעים שהתקיים ב-16 ביולי 2014 פטורים מהשתתפות בכנס זה.
4. המציע שילם עבור השתתפות במכרז 500 ₪, שלא יוחזרו, כמפורט במסמכי המכרז.
בשל השינויים המפורטים לעיל, המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום שלישי, 26 באוגוסט 2014, בשעה 12:00.
את מסמכי המכרז במלואם ניתן לראות באתר האינטרנט של בנק ישראל בכתובת הנ"ל, ולהוריד אותם משם.
איש הקשר מטעם הבנק איתו ניתן להתקשר בכל עניין הקשור למכרז הוא:
שם:   אשרף ח'ורי
טלפון:  02-6552168
פקס:    02-6669002 
כתובת מייל:   rechesh@boi.org.il
הבנק אינו חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי.
במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז.
 
 
 
 
 
פרטי קשר
המועד האחרון להעברת שאלות ובקשות להבהרות, הינו:
10/08/2014
בשעה 12:00
למידע בדבר מכרז זה סגור
29/14מכרז פומבי לאספקת שירותי השמת עובדים בתחום הטכנולוגינושאים כלליים ואחרים21/07/201421/07/2014
בשעה 10:20
18/08/2014
בשעה 12:00
מכרז פומבי מס' 29/14 לשירותי השמת עובדים בתחום הטכנולוגי
בנק ישראל מזמין בזה הצעות לאספקת שירותי השמה חד פעמית (שלא במיקור חוץ) של עובדים בתחום הטכנולוגי. רשאי להשתתף במכרז כל גורם אשר שילם את דמי ההשתתפות במכרז, ואשר עומד, במועד הגשת ההצעה, בכל הדרישות המפורטות להלן:
1. המציע הוא אזרח ישראל או תאגיד המאוגד כדין בישראל, וברשותו כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
2. למציע רישיון בתוקף לקיום לשכה פרטית, מטעם משרד הכלכלה, כנדרש לפי סעיפים 63(א), 63(ב) ו-68, לחוק שרות התעסוקה, התשי"ט-1959.
3. למציע ניסיון בהשמת עובדים חד פעמית (שלא במיקור חוץ) בתחום הטכנולוגי, עבור שני  ארגונים ציבוריים ו/או פיננסיים, לפחות, בהיקף של 40,000 ₪ בשנה לפחות לכל ארגון, בכל אחת מהשנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
בסעיף זה:
תחום טכנולוגי הוא תחום מתחומי טכנולוגיות המידע, למעט שירות לקוחות טכני, או תמיכה טכנית שאינה פנים ארגונית.
ארגון ציבורי הוא משרד ממשלתי, תאגיד ממשלתי, רשות מקומית, תאגיד עירוני, קופת חולים, אוניברסיטה וכל "גוף מתוקצב" כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985.
ארגון פיננסי הוא תאגיד בנקאי ותאגיד עזר, קופת גמל או חברה מנהלת, מבטח, קרן להשקעות משותפות בנאמנות, מנהל תיקים, חבר בורסה, מסלקה, חברת הדואר וכל גוף אחר שמספק שירותים פיננסיים, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010.
את מסמכי המכרז במלואם ניתן לראות באתר האינטרנט של בנק ישראל שכתובתו: www.bankisrael.org.il, וניתן להוריד אותם משם. ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום של 500 ₪, שלא יוחזרו, כאמור במסמכי המכרז.
את ההצעות ניתן להגיש, ביחידת הרכש, בניין בנק ישראל, ירושלים, בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 עד 15:00, עד יום שני, 18 באוגוסט 2014, בשעה 12:00. המציע יירשם ברשימת המציעים והצעתו תוכנס אל תיבת המכרזים.
הבנק אינו חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי.
במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז.

 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
המועד האחרון להעברת שאלות ובקשות להבהרות, הינו:
04/08/2014
בשעה 12:00
למידע בדבר מכרז זה סגור
מספר הודעהמהות ההתקשרותשם הספקתחוםתאריך פרסוםמועד אחרון להגשת הסתייגויות
14-4הטבעת מדליות מכסף (בגימור קישוט) לציון 60 שנה לייסוד בנק ישראל החברה הישראלית למדליות ולמטבעותנושאים כלליים ואחרים20/07/201407/08/2014
בשעה 12:00
​בנסיון לאתר ספקים פוטנציאליים לאספקת השירות, פרסם בנק ישראל RFI בנושא. למעט הפניה של החברה הממשלתית להחברה הישראלית למדליות ולמטבעות, לא התקבלה כל פניה בנושא. בכוונת הבנק להתקשר עם החברה, כספק יחיד, לצורך הטבעת מדליות מכסף (בגימור קישוט) לציון 60 שנה לייסוד בנק ישראל.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:קלריס דייטש
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר התקשרות זו סגור
לא נמצאו בקשות לקבלת מידע לשנה השוטפת
מספר החלטהמהות ההתקשרותשם הספקתקופת ההתקשרותהיקף ההתקשרות
H591 אספקת שירותי מאגר הכתובות המורחב, אזורים סטטיסטיים ושירותי שכבות נוספות.משרד התחבורה - מרכ מיפוי ישראל בהתאם לצורך בהתאם לצורך
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה ל - 34 (9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם משרד ממשלתי, לצורך אספקת שירותי מאגר הכתובות המורחב, אזורים סטטיסטיים ושירותי שכבות נוספות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H590 רכישות בתחום מארזי אחסון תים נטקום בע"מ עד סוף אפריל 2015. עד 1,000,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך ביצוע רכישות נוספות בתחום מארזי האחסון.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H589 תחזוקת מערכות מיזוג האוויר בבנייני הבנק בי-ם ובת"אמנוליד-חירות מערכות בע"מ עד 31.7.14, או עד לבחירת ספק חדש, המוקדם מביניהם.כ - 82,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה,שזכתה במכרז פומבי, לצורך תחזוקת מערכות מיזוג האוויר בבנייני הבנק בי-ם ובת"א, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 25.3.14.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H588אימוץ חשכל תקשורת לווינית גילת סאטקוםגילת סאטקום בע"מכל עוד מכרז החשכ"ל בתוקף (נכון להיום, עד לתאריך 25.12.15).בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה ל - 34 (8)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך אספקת שירותי תקשורת לוויינית.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H587 אספקת יחידות KVM אלכסנדר שניידר בע"מ עד 31.12.2018.900,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה כספק יחיד, לצורך אספקת יחידות KVM מתוצרת חב' Raritan, התומכות בחיבור ציוד המחשוב. זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 23.3.14.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H586 אספקת שירותי נקיון בתל אביב איי אס אס - אשמורת בע"מ עד 2.8.14, או עד לסיום הליכי המכרז החדש, המוקדם מביניהם.בהתאם לתעריפי המכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי נקיון בבניין הבנק בת"א.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H585 שכירת אתר מסלקת שיקיםככר הרצל בע"מעד לתאריך 31.5.15כ – 40,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​מימוש אופציה בהסכם,  לצורך שכירת אתר מסלקה.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H584 שירותי סטרימינגלשכת העתונות הממשלתית וממשל זמין במשרד האוצרבהתאם לצורך38(ב) המפנה ל - 34 (9)
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
שירותי סטרימינג
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם משרדים ממשלתיים לצורך אספקת שירותי סטרימינג (שידור אירועים לציבור)​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H583 העברת דברי דואר מסוף העברת מסמכי מחשבים בע"מעד 9.5.15 בהתאם לצורך
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית החברה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת  שירותי העברת דברי דואר שונים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H582תחזוקת מערכות מיזוג אווירמשב הנדסת קירור ומיזוג אוויר (1965) בע"מ 4 שנים כ- 115 אש"ח,כולל מע"מ, לשנה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
​ הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במרכז פומבי להחלפת הצ'ילר בחדר המכונות, לצורך תחזוקת מערכות מיזוג האוויר בחוות השרתים, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ- 19.2.14.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H581 הכשרה מקצועית מפעלות המרכז הבינתחומי הרצליה בע"מ עד 31.12.14 עד 150,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
5(א)(4)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הגדלת היקף ההתקשרות,  לצורכי השכלה והכשרה מקצועית.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:פרץ שווייגר
 • טלפון:02-6552770
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H580 חיזוקים קונסטרוקטיביים במסגרת עבודות החלפת הצ'ילר בבניין לילינבלום בת"אברק הנדסת מיזוג אוויר וחשמל בשנה הקרובהעד 50,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות, שנכרתה בעקבות הליך תיחור להחלפת צ'ילר בבניין הבנק בלילינבלום בת"א, לצורך ביצוע חיזוקים קונסטרוקטיביים.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H579 האוניברסיטה הפתוחהעד 13.2.15 כ - 70 אש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם, שנכרת עם המוסד בעקבות זכייתו במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי לימוד שפות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H578 כלנית כרמון שירותי תוכנה בע"מ עד 31.12.2014עד 50,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית החברה במכרז פומבי,  לצורך ביצוע הדרכות בנושא מערכת הפעלה WINDOWS.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H577 אספקת חוות דעת שמאית זייד אורניב בע"מ במסגרת תקופת המכרזכ - 25,000 ₪ + מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות, שנכרתה עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך חוות דעת בנושא הדיור החלופי בירושלים, מטעמי יעילות וחסכון. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H576 רכישה ותחזוקה של TOAD , Recovery Manager ו - Reporter, כלי פיתוח באורקל, שחזור אובייקטים ברשת ומערכת דו"חות איי.סי.אס קווסט בע"מ עד 31.12.2018 60,000$ (בתוספת מע"מ כחוק).
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות כספק יחיד, לרכישה ותחזוקה שלTOAD , Recovery Manager ו - Reporter, כלי פיתוח באורקל, שחזור אובייקטים ברשת ומערכת דו"חות.  זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 12.4.14.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H575 בדיקות מהימנות מידות מערכי אבחון ממוחשבים בע"מ עד 26.6.15בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי,  לצורך המשך אספקת שירותי בדיקות מהימנות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H574 הדרכה בנושא כלי SCCMכלנית כרמון שירותי תוכנה בע"מעד 31.12.14כ - 36,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הגדלת ההתקשרות עם החברה,  שזכתה במכרז פומבי להגירה מ - NOVELL ל - WINDOWS, לצורך הדרכה בנושא כלי SCCM  (להפצת תוכנה)​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H573 תחזוקת מערכת לניהול הרשאותוואן שילוב מערכות בע"מ עד 31.12.14 כ - 28,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​ מימוש  האופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי תחזוקת המערכת לניהול הרשאות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H572 עריכת בדיקות למערכת מושל"כ במסגרת ההגירה מהמחשב המרכזי לסביבה הפתוחה במערכות הבנקהיולט-פקארד (ישראל) בע"מ עד 31.12.14כ - 980,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות, שנכרתה עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי לאספקת שירותי פיתוח ויישום הגירה מהמחשב המרכז​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H571 המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום סיכוני שוק ונזילותדב הלפרין יועצים בע"מ עד 3.2.15 בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום סיכוני שוק ונזילות.​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H570 המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום סיכוני שוק ונזילות ע. בן-דוד ושות' רואי חשבון עד 3.2.15התאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום סיכוני שוק ונזילות.​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H569 אספקת אריזות למעות אסגל אריזות 2007 בע"מ במסגרת תקופת המכרז 1,800 ₪, כולל מע"מ, לשנה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
 הגדלת היקף ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך אספקת אריזת מעות מסוג נוסף,  בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H568 אספקת התראות אודות ידיעות תקשורת המתפרסמות בארץ ובעולם מלטווטר ישראל בע"מ בין 1.1.15- 31.12.16. 5,500$, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות כספק יחיד, לאספקת התראות אודות ידיעות תקשורת המתפרסמות בארץ ובעולם. זאת לאחר שלפרסום באתר האינטרנט כנדרש לא ​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H567 ייעוץ בתחומים הסברה ואסטרטגיה תקשורתיתג'י.סי.אס ניהול נושאי (ישראל) בע"מ עד 15 חודשים. בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז, ובסכום שלא יעלה על 50,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הגדלת ההתקשרות, שנכרתה עם החברה בעקבות בחירת הצעתה בהליך תחרותי, לצורכי ייעוץ התחומים סברה ואסטרטגיה תקשורתית.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H566 תחזוקת מערכת לניהול הרשאות וואן שילוב מערכות בע"מ עד 31.12.2014 כ- 29,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​מימוש אופציה בהסכם , שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך תחזוקת המערכת לניהול הרשאות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H565 אספקת ציוד משרדי קרביץ (1974) בע"מ כל עוד מכרז החשכ"ל בתוקף. בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38 (ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ""ל, לצורך אספקת ציוד משרדי. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H564 אספקת ציוד משרדי גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ כל עוד מכרז החשכ"ל בתוקףבהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38 (ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ""ל, לצורך אספקת ציוד משרדי. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H563 אספקת שירותי גינון והדברה מזרחי יוסף, אחזקה, גינון והדברה עד 28.2.15 בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​מימוש אופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי גינון והדברה. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H562 תחזוקת שתי מערכות אל פסק סומת טכנולוגיות בע"מ ארבע שניםעד 120,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לתחזוקת שתי מערכות אל פסק שהותקנו על ידה בבנק בעבר. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 15.12.13.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H561 עריכת סקר ארגוניניט אבליואיישן בע"מ שנתיים כ - 25,000 ₪ כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך עריכת סקר ארגוני עבור הבנק.
 
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H560 פיתוח אתר האינטרנט של בנק ישראלאיוויב בע"מעד 31.12.16 עד 750,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת  עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך פיתוח אתר האינטרנט של הבנק.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H559ייעוץ בתחום הבטיחות והגהות לבטח איירון בע"מ עד 2.4.15 בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום הבטיחות והגהות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H558תחזוקה וייעוץ של המערכת לניהול מלאי המטבע אוניברסיטת בן-גוריון, מינהלת מחקר ופיתוחעד 31.12.18. 15,005 ₪, כולל מע"מ, בכל שנה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
המשך ההתקשרות כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי תחזוקה וייעוץ של מודל ניהול מלאי המטבע המשמש את הבנק. לאחר שלפרסום באינטרנט כנדרש לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מתאריך 30.12.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H557אספקת נתונים פיננסיים International Monetary Fund (קרן המטבע העולמית)עד 31.12.18.18,750$, בתוספת מע"מ כחוק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק חוץ, לאספקת נתונים פיננסיים.לאחר שלפרסום באינטרנט כנדרש לא הוגשו הסתייגויות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H555ייעוץ בנושא הצמדת שינוי כללי גמלאות אילן לוין עד 30.6.14עד 50,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הגדלת היקף ההתקשרות, לצורך המשך ייעוץ בנושא הצמדת שינוי כללי גמלאות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H553 התקנת ותחזוקת צ'ילרברק הנדסת מיזוג אוויר וחשמל בע"מ 8 שנים כ - 430,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(28)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות  לצורך התקנת ותחזוקת צ'ילר, לאחר קיום הליך תיחור בין מספר מציעים. משהתקבלו אישורי המנכ""ל מ -2.10.13 ואישור הנגידה מ - 16.10.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H552 ביצוע עבודות צבע וסיד אחים כליף ביצוע עבודות צבע וסיד עד 12.12.14בהתאם לתעריפי המכרז.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 ג(א)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך ביצוע עבודות צבע וסיד.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H551אימוץ מכרז מינהל הדיור הממשלתי ק. העתקות בע"מ כל עוד המכרז בתוקףבהתאם לתעריפי החשכ"ל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב), המפנה לתקנה 34(8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​הצטרפות אל מכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך אספקת שירותי העתקות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H550שדרוג מערכת CA לניהול פניותתים נטקום בע"מ פרויקטלי14,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הגדלת ההתקשרות עם החברה, לצורך שדרוג מערכת  CA לניהול פניות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H549 פיתוח משחקים לחינוך פיננסי באתר האינטרנטממשל זמין - משרד האוצר פרויקטלי כ - 120,000 ש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
34(9)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם משרד ממשלתי, לצורך פיתוח משחקים לימודיים במסגרת החינוך הפיננסי לילדים באתר האינטרנט של הבנק.​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H548מארזי אחסון מתוצרת EMC - רכישת רכיבים נוספיםתים נטקום בע"מ במסגרת תקופת המכרז כ-574,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומבי לאספקה, התקנה ותחזוקה של מארזי אחסון מתוצרת EMC, לצורך רכישת רכיבים נוספים.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H546אספקת כתבי עת ומאגרי מידע מקצועיים זיעור לשכת שירוות למקרופילםעד 31.12.16 כ - 55,000 $ בשנה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
הארכת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בעקבות זכייתה במכרז פומבי,  מטעמי חסכון ויעילות. משהתקבל אישור המנכ"ל מ - 18.11.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H545 התקשרות לייעוץ בתחום השכרחייקין, כהן, רובין ושות'שנה. עד 1,500 שעות, ע"פ תעריפי החשכ"ל.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38 (ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם אחד הזוכים במכרז של החשכ"ל בנושא, לאחר קיום הליך תיחור בין כמה מהם.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:יוסי רוט
 • טלפון:02-6552838
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H543 תחזוקת מכונת צילום זירוקס ישראל בע"מ עד 31.3.14, או עד למימוש תוצאות המכרז, המוקדם מביניהם. עד 12,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הארכת ההתקשרות עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז, מטעמי יעילות וחסכון. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H542 שירותי קייטרינג לבנייני הבנק בתל-אביביוסי אוחנה - שירותי מזון וקייטרינג עד 30.4.14, או עד לבחירת ספק זוכה במכרז, המוקדם מביניהם כ - 20,000 ₪, כולל מע"מ, בחודש.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
הארכת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך אספקת שירותי קייטירינג בבנייני הבנק בת"א, מטעמי יעילות וחסכון.  משהתקבל אישור המנכ"ל מ - 11.11.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H541 ייעוץ לפיתוח פוטנציאל עובדים אתר תכלית ייעוץ בע"מ עד 31.12.13 עד 35,000 ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הגדלת היקף ההתקשרות, לצורך המשך אספקת שירותי יעוץ בנושא פיתוח פוטנציאל עובדים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H540איוויב בע"מבמסגרת תקופת המכרז כ- 325,000 ש"ח
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך הקמת אפליקציה לסלולר ושירותי תחזוקה, בנסיבותמטעמי יעילות וחסכון. משהתקבל אישור המנכ"ל מ - 12.11.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H539 שירותי תמלול, הקלטה ותרגום אי טייפ - אומניטק בע"מ עד 31.12.13. בהתאם לעריפי המכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית החברה במכרז פומבי, לצורך הארכת ההתקשרות לאספקת שירותי תמלול, הקלטה ותרגום.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H538 שירותי ייעוץ בתחום הביקורת פ.א. ייעוץ תאגידי בע"מ עד 31.12.14 כ - 58,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית החברה במכרז פומבי, לצורך הארכת ההתקשרות לייעוץ בתחום הביקורת.​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H537ליאון, אורליצקי ושות' - רואי חשבוןעד 31.12.14כ - 58,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית החברה במכרז פומבי, לצורך הארכת ההתקשרות לייעוץ בתחום הביקורת.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H536רישוי, תמיכה ושירתי מומחה לתוכנת SAS מ.י.ה מחשבים בע"מ עד 31.8.16. עד 2 מש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות כספק יחיד, לצורך רישוי, תמיכה ושירותי מומחה לתוכנת SAS. זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות לא הוגשו הסתייגויות. משהתקבל אישור המנכ"ל מתאריך 6.10.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H535 ייעוץ אסטרטגיפי.אר.שלום תל-אביב בע"מ עד לתאריך 30.11.13כ - 30,000 ש"ח
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3) - מטעמי יעילות וחסכון וטעמים מיוחדים
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות, לצורך אספקת ייעוץ אסטרטגי, בנסיבות בהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון. משהתקבל אישור המנכ"ל מתאריך 31.10.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H534 תחזוקת מערכת זה"בתים נטקום בע"מ עד 31.12.14.כ - 1.5 מיליון ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
תקנה 3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות עם החברה, לצורך תחזוקת מערכת זה"ב המשמשת את הבנק, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון. משהתקבל אישור המנכ"ל מתאריך 29.10.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H533רכישת רכיבים נוספים במסגרת פרויקט ההגירה מה - MFהיולט-פקארד (ישראל) בע"מבמסגרת תקופת המכרז. עד 50,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הגדלת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בעקבות זכייתה במכרז פומבי לביצוע פרויקט ההגירה מה - MF, לצורך רכישת רכיבים נוספים.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H532ביצוע תוכנית הסברה תקשרותית באמצעות הרשתות החברתיותלשכת הפרסום הממשלתית עד 31.12.15.כ - 550 אש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב), המפנה לתקנה 34(9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם לשכת הפרסום הממשלתית, לצורך ביצוע תכנית הסברה תקשורתית ברשתות החברתיות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H531 רכישה, תחזוקה וביצוע שינויים בספר החשבונות הראשי קונסיסט (ישראל) פתרונות בתוכנה ובמחשוב בע"מ עד לתאריך 31.12.16.עד 1.5 מש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות כספק יחיד, לרכישה, תחזוקה וביצוע שינויים בספר החשבונות הראשי של הבנק. זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באינטרנט לא הוגשו הסתייגויות. משהתקבל אישור המנכ"ל  מתאריך 27.10.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H530אספקת הדרכות יריעילית - אבטחה, ייעוץ והכשרה בע"מ עד 26.12.14בהתאם לתעריפי המכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית החברה במכרז פומבי, לצורך הארכת ההתקשרות לאספקת הדרכות יריי​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H529אספקה ותחזוקה של קווי תקשורת ושירותים נלווים בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ כל עוד מכרז החשכ"ל בתוקףבהתאם לתעריפי המכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38 (ב), המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הארכת התקשרות עם זוכת מכרז מרכזי של החשכ"ל,  לצורך אספקה ותחזוקה של קווי תקשורת ושירותים נלווים (רשת התקשרות הממשלתית)
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H528התקשרות עם זוכת מכרז פומבי של החשכ"ל, לצורך הטמעת תוצרי סקר הסיכונים שבוצעו על ידהאנטרופי יועצים בע"מעד 31.12.14.כ – 300,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב), המפנה לתקנה 34(8)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות עם זוכת מכרז פומבי של החשכ"ל, לצורך הטמעת תוצרי סקר הסיכונים שבוצעו על ידה​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H527תחזוקת גנרטורפ ק גנרטורים וציוד בע"מעד לתאריך 30.9.14כ - 7,000 ש"ח
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3גא - מימוש אופציה בהסכם
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​מימוש אופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז, לצורך תחזוקת גנרטור שסיפקה לבנק.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H526רכישת ותחזוקת Fujitsu XBRL taxonomy editor FUJITSUעד לתאריך 31.12.202399,000 EUR בתוספת מעמ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31) - התקשרות עם תושב חוץ
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק חוץ, לרכישה ותחזוקה של הכלי Fujitsu XBRL taxonomy editor. זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור מנהל החטיבה מ- 6.10.13.
אין בישראל חברה שבאפשרותה לספק שירותי תחזוקה עבור כלי זה.​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H525אספקת גנרטור, מיכל סולר ולוח חשמלאלמור חשמל התקנות ושירותים בע"מ במהלך השנים 2013 - 2014.כ - 875,000 ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג - מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות מכרז
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז, לצורך אספקת גנרטור, מיכל סולר ולוח חשמל באתרים נוספים של הבנק.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H524הארכת ההתקשרות לאספקת שירותי ייעוץ בתחום אחסון נתונים E.M.C Computer Storage Systems עד 31.12.13בהתאם לכמות שעות הייעוץ בפועל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3) - מטעמי יעילות וחסכון, מטעמים מיוחדים
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הארכת התקשרות עם החברה לייעוץ בתחום  אחסון נתונים.  לאור הטעמים המיוחדים שפורטו ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 8.10.13, אישרה ועדת המכרזים את הארכת ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H523אספקת שירותי תחזוקה למערכת חימום ומיזוג אוויר בבנייני הבנק מנוליד-חירות מערכות בע"מ עד ,31.3.14 או עד לסיום הליכי המכרז החדש בנושא, המוקדם מביניהם. כ - 62,000 ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2) - מטעמי יעילות וחסכון, התקשרות המשך ראשונה
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
הארכת ההתקשרות עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז, לצורך אספקת שירותי תחזוקה למערכת חימום ומיזוג אוויר בבנייני הבנק. עקב הנסיבות, שבהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 2.10.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H522הארכת ההתקשרות לאספקת שירותי ביטוח רכוש וחבויותהראל חברה לביטוח עד לתאריך 31.12.14על פי תנאי המכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג - מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות מכרז
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית החברה במכרז, לצורך אספקת שירותי ביטוח רכוש וחבויות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H521ייעוץ בנושאי תחזוקה ותכנון לשיפוץדונסקי-גינדי אדריכלים בע"מ בתקופת הפרויקטכ - 245,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3) - מטעמי יעילות וחסכון, מטעמים מיוחדים
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
הגדלת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בעקבות זכייתה במכרז, בנסיבות שבהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, מהטעמים המיוחדים שפורטו בפני הוועדה, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ-24.9.13.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H520ייעוץ אסטרטגיפי.אר.שלום תל-אביב בע"מ עד לתאריך 31.10.13כ - 30,000 ש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הארכת התקשרות, לצורך אספקת ייעוץ אסטרטגי. לאור הנסיבות בהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, מהטעמים המיוחדים שהובאו בפני הוועדה ומשהתקבל אישור המנכ"ל - אישרה הוועדה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H519רכישת ותחזוקת מוצרי אחסון נוספים מתוצרת EMCתים נטקום בע"מ עד 31.12.16.כ - 980,000 ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3גא
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית החברה במכרז, לצורך רכישת ותחזוקת מוצריי אחסון נוספים מתוצרת EMC
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H518רכישת רשיונות ותחזוקת התוכנות 1-CA לניהול קלטות במחשב המרכזי ו - XCOM להעברות קבציםסי איי סופטוור ישראל בע"מעד 31.12.17.עד 500,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29) - התקשרות כספק יחיד
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך רכישת רשיונות ותחזוקת התוכנות 1-CA לניהול קלטות במחשב המרכזי ו - XCOM להעברות קבצים.חברת CA העולמית היא יצרן התוכנות. היא הגורם היחיד בישראל המורשה מטעם CA העולמית לשווק ולתמוך במוצרים הר"מ בלקוחות סופיים בישראל.לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ-2.9.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H517 חיבור משתמשים נוספים ושיפור התמיכה במסמכים בגלישה מרחוק באמצעות מכשירי כף ידטלדור תקשורת בע"מ עד סוף 2014.150,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות, שנכרתה בעקבות זכיית החברה במכרז, לצורך חיבור משתמשים נוספים ושיפור התמיכה במסמכים בגלישה מרחוק באמצעות מכשירי כף יד. בנסיבות שבהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, ומשתהתקבל אישור המנכ"ל מ -26.8.13, אישרה הוועדה את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H516 תחזוקת מערכות אל פסקיונירום אלקטרוניקס בע"מ עד 1.9.14. 20,000 ש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז סגור, לצורך תחזוקת מערכות אל פסק.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H515תיקון מעלית בבניין הבנק בתל-אביב טיסנקרופ מעליות בע"מ חד פעמיכ - 43,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת בעקבות הליך, לצורך תיקון מעלית בבניין הבנק בתל-אביב. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H514רכישת מתקני מי שתיה מטוהרים ואחזקתםזוכות המכרז המרכזי של החשכ"ל כל עוד מכרז החשכ"ל בתוקףבהתאם לצריכת הבנק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(8)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
​אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל, לרכישת מתקני מי שתיה מטוהרים ואחזקתם.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H513אספקת מקומות חניהשפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ כל עוד מכרז החשכ"ל בתוקף בהתאם לצריכה בפועל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל, לאספקת מקומות חניה.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H512ייעוץ בנושא פיתוח פוטנציאל עובדים לתפקידי ליבה אתר תכלית ייעוץ בע"מעד לתאריך 31.12.13.15,000 ש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​במהלך ביצוע העבודות, התברר כי נדרשות שעות ייעוץ נוספות. בנסיבות בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, אישרה הוועדה להגדיל את כמות שעות הייעוץ.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H511החלפת לוחותת החשמל בבנק ישראל אייזנברג את שין בע"מעד 2014.כ - 985,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
ועדת המכרזים אישרה פטור ממכרז לביצוע עבודות דחופות של החלפת לוחות חשמל. לאחר קיום הליך תיחור בין מכה מציעים, נבחרה ההצעה הזולה ביותר. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H510קיום יום כיף לשנת 2013עיר השעשועים בע"מ ; מידף קייטרינג בע"מ חד פעמי כ - 200 ₪ לאדם, כולל מע"מ. חלק מן הסכום שולם על ידי העובדים.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(11) - תרבות ורווחה
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברות לאספקת פעילות ומזון עבור כיף לעובדי הבנק לשנת 2013. חלק מן הסכום שולם על ידי העובדים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H508רכישה, תחזוקה ושירותי מומחה למוצרי CITRIXאס סי פי מערכות בע"מ עד לתאריך 31.12.16.עד 900,000 ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
 3(29).
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לרכישה, תחזוקה ואספקת שירותי מומחה למוצרי CITRIX. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מתאריך 19.8.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H507אספקת שירותי תרבות ופנאי במחירים מוזליםהחברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מעד לתאריך 30.6.19.עד 600 אש"ח בשנה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי תרבות ופנאי במחירים מוזלים. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות,  בהמשך לאישור המנכ"ל מיום 7.8.13, כי החברה הינה הספק היחיד לאספקת שירותי תרבות ופנאי במחירים מוזלים, ולאחר אישורה של ועדת המרכזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H506אספקת מערכת חופשותחילן טק בע"מעד לתאריך 22.5.15.כ - 600,000 ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
 3(4)(ב)(3) - מטעמי יעילות וחסכון, מטעמים מיוחדים
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות, לצורך פיתוח ואספקת מערכת חופשות,בנסיבות שבהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, מהנסיבות המיוחדות שפורטו בפניה ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ-13.8.13.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H505ייעוץ בתחומים שונים בפרויקט השיפוץדונסקי-גינדי אדריכלים בע"מ במסגרת הפרויקטכ – 350,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3) - מטעמי יעילות וחסכון, מטעמים מיוחדים
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז,  לצורך אספקת שירותי ייעוץ בתחומי בינוי שונים.בהתאם לנסיבות, שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי יעלות וחסכון,  מן הטעמים המיוחדים שפורטו בפני הוועדה, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 13.8.13, אישרה הוועדה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H504תחזוקת שרתי SUNטים נטקום בע"מ (מלם תים) 1.1.2014 - 31.12.14.עד 200 אש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
 3(4)(ב)(3) - מטעמי יעילות וחסכון, מטעמים מיוחדים
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות, שנכרתה בעקבות זכיית החברה במכרז, לצורך תחזוקת שרתי SUN, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון ומן הטעמים המיוחדים שהובאו בפני הוועדה. משהתקבל אישור המנכ"ל מ - 13.7.13, אישרה הוועדה את הרחבת ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H503תחזוקת שרתי SUNא.מ.ת מחשוב בע"מ 1.1.2014 - 31.12.14.עד 300 אש"ח כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3) - מטעמי יעילות וחסכון, מטעמים מיוחדים
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות, שנכרתה בעקבות זכייתה במכרז, לצורך תחזוקת שרתי SUN, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון ומן הטעמים המיוחדים שהובאו בפני הוועדה. משהתקבל אישור המנכ"ל מ - 13.7.13, אישרה הוועדה את הרחבת ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H502רכישה, שדרוג ותחזוקה של רשיונות נוספים מסוג Hamon.ieבינת מערכות תוכנה בע"מ 6 שנים מתאריך רכישת הרישיונות כ - 20,000$, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​מימוש אופציה בהסכם עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז, לצורך רכישה, שדרוג ותחזוקה של עד 70 רישיונות נוספים מסוג Hamon.ie.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H501הקמת מערכת גיבוי נוספת למחשב המרכזימד-1 אי.סי. 1 (1999) בע"מ במסגרת תקופת המכרזכ - 205,000 ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​מימוש אופציה בהסכם עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז, לצורך הקמת מערכת גיבוי נוספת של ה מחשב המרכזי.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H500לתשלום מיסי והיטלי עירייה עבור בנייני הבנק בירושלים ובתל אביבעיריית ירושלים;עיריית תל-אביבכל עוד נדרש לשלם מיסי והיטלי עיריהבהתאם להיטלי העיריה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(16)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​אישור התקשרות עם הרשווית המקומייו, לצורך קבלת שירותים במסגרת תפקידי הרשויות על-פי דין
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H499ייעוץ אסטרטגי פי.אר.שלום תל-אביב בע"מ עד לתאריך 30.9.13כ - 30,000 ש"ח לחודש
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3) - מטעמי יעילות וחסכון, מטעמים מיוחדים
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות, לצורך אספקת ייעוץ אסטרטגי, בנסיבות בהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון והמטעמים המיוחדים שפורטו בפני הוועדה, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מתאריך 6.8.13.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H498ייעוץ משפטי מ.פירון ושות' משרד עורכי דין; שפיגלמן, קורן, ברק זמיר ושות' עד לניצול הסכום שאושר, או עד לסיום הליכי המכרז החדש בנושא, המוקדם מביניהם. עד 500,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הארכת ההתקשרות, שנכרתה בעקבות מכרז, לצורך אספקת ייעוץ משפטי.בהמשך לנסיבות בהן האחידות נדרשת מטעמי יעלות וחסכון, ומשהתקבל אישור המנכ"ל 9.6.13, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:פרץ שווייגר
 • טלפון:02-6552770
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
© Copyright 2012 The Bank of Israel, All Rights Reserved כל הזכויות שמורות בנק ישראל © 2012