מכרז מספרשם המכרזתחוםתאריך פרסוםמועד עדכון אחרוןמועד אחרון להגשת הצעה
16/15 מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם לביצוע תיחקורי ביטחון -שלב א'נושאים כלליים ואחרים16/07/201516/07/2015
בשעה 10:44
03/08/2015
בשעה 12:00
מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם מס' 16/15 לביצוע תיחקורי ביטחון -שלב א'

בנק ישראל מזמין בזה הצעות לביצוע תיחקורי ביטחון של מועמדים לעבודה ושל עובדים המועמדים לתפקידים שונים.
המכרז ינוהל בשני שלבים:
• שלב המיון המוקדם על פי תקנה 17ג לתקנות חובת המכרזים (להלן: "שלב א'"), בו יפורסמו תנאי הסף של המכרז, והמציעים יוזמנו להגיש את המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתם בתנאים אלו.
• שלב הגשת ההצעות (להלן: "שלב ב'"), בו יוזמנו המשתתפים שעמדו בתנאי הסף להגיש את הצעותיהם.
רשאי להשתתף במכרז כל גורם אשר שילם את דמי ההשתתפות במכרז, ואשר עומד, במועד הגשת ההצעה, בכל הדרישות המפורטות להלן:
1. המציע הוא אזרח ישראל או תאגיד המאוגד כדין בישראל, וברשותו כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
2. המציע הוא בעל זכויות היוצרים של כל מרכיבי הבדיקות המוצעות או בעל זכויות כדין לעשות שימוש במרכיבים אלו, ואין כל מניעה או הגבלה בהעברת זכויות השימוש במרכיבים אלו לידי הבנק.
3. למציע ניסיון בביצוע תיחקורי ביטחון עבור שני (2) ארגונים ציבוריים או פיננסיים, לפחות, בהיקף של 300 תיחקורים לכל ארגון, לפחות, בכל אחת מהשנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
בסעיף זה:
ארגון ציבורי הוא משרד ממשלתי, תאגיד ממשלתי, רשות מקומית, תאגיד עירוני, קופת חולים, אוניברסיטה וכל "גוף מתוקצב" כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985.
ארגון פיננסי הוא תאגיד בנקאי ותאגיד עזר, קופת גמל או חברה מנהלת, מבטח, קרן להשקעות משותפות בנאמנות, מנהל תיקים, חבר בורסה, מסלקה, חברת הדואר וכל גוף אחר שמספק שירותים פיננסיים, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010.
4. המציע מעסיק לפחות 3 מתחקרים, שכל אחד מהם בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בביצוע 100 תיחקורי ביטחון בכל שנה.
את מסמכי שלב א' של המכרז ניתן לראות באתר האינטרנט של בנק ישראל שכתובתו: www.boi.org.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", וניתן להוריד אותם משם. ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום של 500 ₪, שלא יוחזרו, כאמור במסמכי המכרז.
את ההצעות לשלב א' ניתן להגיש, במשרדי בנק ישראל, בכתובת: ירושלים, הר חוצבים, רחוב קרית המדע 3 (בניין ג.ט.י), קומה 12, בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 עד 15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום שני, 3 באוגוסט 2015,  בשעה 12:00.
לתשומת לבכם: בנק ישראל העתיק את משרדיו בירושלים מקריית בן גוריון להר חוצבים.
הבנק אינו חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי.
במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
המועד האחרון להעברת שאלות ובקשות להבהרות, הינו:
23/07/2015
בשעה 12:00
למידע בדבר מכרז זה סגור
מספר הודעהמהות ההתקשרותשם הספקתחוםתאריך פרסוםמועד אחרון להגשת הסתייגויות
16-15רכישת ארוחות לעובדי הבנקסושי רחביה הר חוצבים בע"מנושאים כלליים ואחרים27/07/201516/08/2015
בשעה 15:00
​התקשרות עם החברה כספק יחיד לצורך, הסעדת עובדי בנק ישראל. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה כי מדובר בספק היחיד בבניין הבנק בהר חוצבים שבאפשרותו לספק את השירותים המבוקשים, מפורטים בחו"ד המחלקה המקצועית המצ"ב
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר התקשרות זו סגור
16-15רכישה, שדרוג ותחזוקה של תוכנת STATAתשתית ייעוץ מדעי חומרה ותוכנה15/07/201505/08/2015
בשעה 15:00
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך רכישה, שדרוג ותחזוקה של תוכנת STATA. הטעמים בגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק היחיד שבאפשרותו לספק את השירות המבוקש מפורטים בחוו"ד המצ"ב. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:קלריס דייטש
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר התקשרות זו סגור
לא נמצאו בקשות לקבלת מידע לשנה השוטפת
מספר החלטהמהות ההתקשרותשם הספקתקופת ההתקשרותהיקף ההתקשרות
H745התקנה ותחזוקה של מערכות גילוי וכיבוי אשסוילקו בע"מעד 01/05/2020 250,000 ₪ לא כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד להתקנה ותחזוקה של מערכות גילוי וכיבוי אש. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 04/05/2015.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H744תכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטייםהוט טלקום שותפות מוגבלת שנהכ- 300,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לתכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטיים שלה המצויות בבנק / בסמוך לו. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 12/05/2015.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H743ביצוע עבודות שיפוץ ולמתן שירותי תחזוקה למעליות בסניפי הבנק בתל-אביבנחשול מעליות בע"מ5 שנים כ- 318,000 ₪ לא כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, לאחר שנבחרה בהליך תחרותי לקבלת הצעות, לצורך ביצוע עבודות שיפוץ וואספקת שירותי תחזוקה למעליות בסניפי הבנק בתל-אביב.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H742המשך אספקת שירותי גישה לאינטרנטבזק בינ"לעד 31/12/2016 עד 300,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(2)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי גישה לאינטרנט.  מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -31/03/2015, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H741אספקת מנוי לשימוש בתוכנת REFWORKSזיעור לשכת שירות למיקרופילםעד 30/04/2017עד 9,723 $ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לאספקת מנוי לשימוש בתוכנת REFWORKS. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 21/04/2015.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H740תכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטיים בחצר המשק, הזזת תשתיות והעתקת קובזק, החברה הישראלית לתקשורתשנהכ- 300,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לתכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטיים שלה המצויות בבנק / בסמוך לו. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 30/4/15.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H739תכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטייםפרטנר פתרונות תקשורת נייחים שותפות מוגבלתשנהכ- 300,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לתכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטיים שלה המצויות בבנק / בסמוך לו. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 30.4.15.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H738תכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטייםסלקום ישראל בע"משנהכ- 300,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לצורך תכנון והעתקת תשתיות כבלים אופטיים שלה המצויות בבנק / בסמוך לו. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 30/4/15.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H737המשך אספקת שירותי ייעוץ פנים ארגוני בנושא מערכת נתיבא.ש שירותי ייעוץ (אדמון ששון)עד 13/04/2017עד 380,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ פנים ארגוני בנושא מערכת נתיב.  מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, מן הטעמים המיוחדים שפורטו, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 13/4/15, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. 
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H736אספקת נתוני הסתברות לפשיטת רגל של פירמות בישראל ובעולםMoody's Analitics UK LTD 5 שניםעד 1,200,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק חוץ,  לצורך אספקת נתוני הסתברות לפשיטת רגל של פירמות בישראל ובעולם. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, לא הוגשו הסתייגויות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H735 רכישה, תחזוקה, תמיכה, שדרוגים ושירותי מומחה לשרתים ותוכנותאורקל ישראל בע"מעד 30/06/2018 עד 1,500,000 $ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לרכישה, תחזוקה, תמיכה, שדרוגים ושירותי מומחה לשרתים ותוכנות.לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 12/02/2015, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H734ייעוץ אסטרטגי טאקטי בתחום המחשוב שוורצקוף אינטגרציית ידע בע"מ (STKI)עד 31.12.19עד 180,000 ₪ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה כספק יחיד, לצורך אספקת שירותי ייעוץ אסטרטגי וטאקטי בתחום המחשוב. זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות התקבלה הסתייגות אחת, שנבחנה ונמצאה לא רלוונטית, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 22.3.15.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H733שכירת חדר מרכז מסחרי תלפיות בע"מעד מארס 2019 כ - 52,000 ש"ח, כולל מע"מ, בכל שנה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(14א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​המשך ההתקשרות עם החברה, לצורך שכירת חדר.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H732 רכישת רכב דוד לובינסקי בע"מ2015173,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה לתקנה 34(8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך רכישת רכב
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H731רכישה ותחזוקה של קווי תקשורת ואירוח שרתיםממשל זמין - משרד רוה"מ10 שניםבהתאם לצרכי הבנק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38 (ב), המפנה לתקנה 34(9)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הארכת והרחבת ההתקשרות עם המשרד, לצורך רכישה ותחזוקה של קווי תקשורת ואירוח שרתים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H730 ייעוץ בתחום סיכוני שוק ונזילותדב הלפרין + בן דוד עד 30.6.15 90,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחומים ניהול סיכוני שוק ונזילות. מפאת הנסיבות בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמים של חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 10.2.15, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H729בדיקות בטחון של עובדים מידות מערכי אבחון ממוחשבים בע"מ עד 31.12.1545,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך אספקת שירותי בדיקות בטחון של עובדים. מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעלות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 25.1.15, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H728העברת דברי דוארמסוף העברת דברי דואר בע"מעד 9.5.16כ - 25,000 ₪ לשנה , כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות, לצורך העברת דברי דואר. מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H727 FSI5 שניםכ – 128 אש"ח, כולל מע"מ לכל התקופה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק חוץ, לאספקת  הכלי  FSI CONNECT והשירותים הקשורים בכך. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, לא הוגשו הסתייגויות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
   
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H726תכנון בנייה דונסקי-גינדי אדריכלים בע"מבמסגרת ההסכםכ- 6 מ' ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם משרד, לצורך תכנון בנייה. מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, מן הטעמים המיוחדים שפורטו  ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 4.3.15, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H725 רכישת, הטמעת ותחזוקת מערכת קליטה INVOKE INVOKE SA10 שניםכ - 2 מיליון אירו בתוספת אופציות בסכום של כ- 1.5 מיליון יורו נוספים, בתוספת המיסים המחויבים ע"פ דין בישראל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק חוץ, לצורך רכישת, הטמעת ותחזוקת מערכת לקליטה וניהול של דיווחים בפורמט XBRL.
לאחר שלכוונת ההתקשרות שפורסמה באינטרנט לא התקבלו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 23.2.15, כנדרש ע"פ התקנות בהתקשרות עם ספק חוץ בהיקף של למעלה מ - 2.5 מש"ח, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H724העסקת PMO אינג מ. יוקלה ושות' (2000) 1996 בע"מכל עוד ההסכם עם הספק בתוקף כ - 1.8 מלש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי,לצורך העסקת PMO.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H723 ביצוע קמפיין הסברה לסדרה החדשההלשכה הממשלתית לפרסום עד 31.12.18בהתאם לצרכי הבנק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38 (ב), המפנה לתקנה 34(9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​המשך ההתקשרות עם המשרד, לצורך ביצוע קמפיין הסברה לקראת הנפקת סדרת שטרות חדשה.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H722אספקת שירותי תחזוקה, תמיכה, הטמעה, שדרוגים, רכישת רישיונות ומודולים נוספים למערכות סייבר-ארק סייבר-ארק תוכנה בע"מעד 31.12.19 1,000,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לאספקת שירותי תחזוקה, תמיכה, הטמעה, שדרוגים, רכישת רישיונות ומודולים נוספים למערכת מוצרי ניהול זהויות ושיחים מיוחסים ומערכת חדר הכספות הווירטואלי.
לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 22.1.15, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H721 תחזוקת שרתי יוניקס UNIX תים נטקוםשלוש שניםכ - 240,000 ש"ח ₪ נוספים, בתוספת מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך תחזוקת שרתי יוניקס.מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומן הטעמים המיוחדים שפורטו באישור המנכ"ל מ - 1.2.15, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H720שירותי תמלול והקלטהאיטייפ אומניטק בע"מ עד 31.12.15.כ - 90,000 ש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי תמלול והקלטה.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H719ייעוץ בתחום מיזוג אוויר דונסקי-גינדי אדריכלים בע"מבמסגרת הפרויקט 297.4 אש"ח במסגרת הפרויקט
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם המשרד, לצורך העברת תשלום עבור ייעוץ בתחום המיזוג. מפאת הנסיבות, בהן האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעלות, הטעמים המיוחדים שפורטו ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 29.12.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H718תשלומי חשמל ותשלומי מים ואגרת ביוב של בנייני הבנקהגיחון בע"מ, מי אביבים בע"מ וחברת החשמלבהתאם לצורך חברת החשמל : כ - 3.5 מלש"ח כולל מע"מ לשנה.; חברת הגיחון בע"מ: כ - 170 אלש"ח כולל מע"מ לשנה; חברת מי אביבים 2010 בע"מ: כ – 50 אלש"ח כולל מע"מ לשנה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד לתשלומי חשמל ותשלומי מים ואגרת ביוב  של בנייני הבנק. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -  5.1.15.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H717אספקת מידע בנושאים שונים ממגוון אמצעי תקשורת יפעת המרכז התקשרותי למידע בע"משנתיים 360 אש"ח, כולל מע"מ, לשנה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד לאספקה שוטפת של מידע בנושאים שונים ממגוון אמצעי תקשורת. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -  11.1.15.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H716הארכת התקשרות לייעוץ בתחום ביטוחי שיניים ד"ר א. אלפר בע"מעד 31.12.15בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז, לצורך אספקת שירותי ייעוץ בתחום ביטוחי השיניים. מפאת הנסיבות, בהן האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, מן הטעמים המיוחדים שפורטו ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 31.12.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H715 רכישת ותחזוקת מוצרי VASCO קומדע בע"מעד 30.11.19 רכישות נוספות ושעות עבודה - עד 1 מלש"ח כולל מע"מ.שירותי תחזוקה - בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם החברה,  שזכתה במכרז פומבי, לצורך רכישות נוספות, אספקת שעות עבודה ושירותי תחזוקה.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H714רכישת רכב מסוג טויוטה ורסו יוניון מוטורס2015 כ - 151,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38 (ב) המפנה לתקנה 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל והתקשרות עם הזוכה, לצורך רכישת רכב מסוג טויטה ורסו.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H713 ביצוע עבודות צבע וסיד האחים כליף בע"מעד 12.12.15. בהתאם לצרכי הבנק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז סגור, לצורך המשך ביצוע עבודות צבע וסיד בבנייני הבנק בי-ם ובת"א.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H712 אספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט נטויז'ן 013 בע"מ עד 31.01.17כ- 30,000 ש"ח, בתוספת מע"מ, לשנה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה, בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך אספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H711הכנת פרשות טכניות לבינוי בניין 2מודולוג - תכנון ופיתוח בע"מבמסגרת הפרויקט עד 50 אש"ח, כולל מע"מ, נוספים
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, לצורך בדיקת מפרטי מכרז השיפוץ והבינוי. מפאת הנסיבות, בהן האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H709תחזוקת מערכת לניהול ומעקב הדפסותהראל טכנולוגיות מידע בע"מעד 31.12.16. כ - 850 ש"ח, בתוספת מע"מ, לשנה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך תחזוקת מערכת לניהול ומעקב אחר הדפסות. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H708ביצוע פרויקט לקידום שילוב האוכלוסייה הערבית בכלכלת ישראל א.ס. עיתאד חברה לייעוץ עסקי בע"מעד 31.3.15כ - 11,960 ₪, בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך השלמת פרויקט לקידום שילוב האוכלוסייה הערבית בכלכלת ישראל.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H707 שירותי ייעוץ בתחום פיתוח כישרונות לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים בע"מעד 31.12.15 עד 116,000 ש"ח, בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך ביצוע הפרויקט לפיתוח כשרונות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H706 אספקת סקרים, נתונים סטטיסטיים ותוצרים בתחומים שונים.הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהבהתאם לצורךבהתאם לצרכי הבנק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38 (ב) המפנה לתקנה 34 (9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם משרד ממשלתי, לצורך אספקת סקרים, נתונים סטטיסטיים ותוצרים בתחומים שונים.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H705תחזוקת מערכת שינוע ומיון אוטומטיות בעזרת בקרים תדביק בע"מעד 31.12.23בהתאם לכמות הקריאות בפועל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך  אספקת שירותי תחזוקה ע"פ קריאה למערכת שסופקה על ידה לבנק.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H704המשך אספקת שירותי ניקיון בבנייני הבנק בתל אביבאיי.אס.אס אשמורת בע"מ עד 31.3.15, או עד להכרזה על הזוכה במכרז החדש, המוקדם מביניהם. בהתאם לצרכי הבנק, ע"פ התעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה, בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי נקיון בבנייני הבנק בת"א. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H703אספקת קווי תקשורת הבורסה לני"ע בת"אעד 31.12.191,000,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לאספקת קווי תקשורת לבורסה לני"ע.ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות,לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -24.12.14.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H702אפיון ובדיקות מערכת מושל"כ היולט פקארד (HP) ישראל בע"מעד 31.12.161,400,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי לאספקת שירותי פיתוח ויישום הגירה מהמחשב המרכזי, לצורך עריכת בדיקות של מערכת מושל"כ בשלב א'.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H701העתקת מרכז המבקריםטוקן סטודיו לעיצוב בע"מעד 31.12.15600,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך העתקת מרכז המבקרים מבניין הבנק בירושלים.ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 14.12.14.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H700רכישות ותחזוקת ספריית הגיבוי הראל טכנולוגיות מידע בע"מכ - 3 חודשים עד 50,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך רכישות ותחזוקת ספריית הגיבוי. מפאת הנסיבות בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H699אספקת כתבי עת מדעייםEBSCOעד 31.12.15עד 47,597.89 דולר, בתוספת מע"מ ומיסים אחרים העשויים לחול על העסקה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
5(א)(3)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם  החברה, שנבחרה בהליך תחרותי, לצורך רכישת כתבי עת בנושאים מדעיים. 
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H698רכישת ארוחות בשריות עבור עובדי הבנק רודריגז גריל בר שלוש שנים, או עד לחזרת העובדים למבנה הקבע, המאוחר מביניהם. עד 4 מש"ח, כולל מע"מ, לשנה (חלק מן הסכום משולם על ידי עובדי הבנק)
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך אספקת ארוחות בשריות לעובדי הבנק במהלך שהותם בבניין הדיור החלופי.
לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 27.11.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H697רכישת ארוחות חלביות וכיבודיםי.א. קפה בחוצבים (ריקוטה) שלוש שנים, או עד לחזרת העובדים למבנה הקבע, המאוחר מביניהם. עד 2.5 מש"ח, כולל מע"מ, לשנה (חלק מן הסכום משולם על ידי עובדי הבנק)
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך אספקת ארוחות חלביות וכיבודים לעובדי הבנק במהלך שהותם בבניין הדיור החלופי. בהמשך לפרסום כוונת ההתקשרות באינטרנט, הוגשה הסתייגות אחת, שנמצאה כלא רלוונטית והפונה הסיר את הסתייגותו. משהתקבל אישור המנכ"ל מ -  28.12.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H696אספקת שירותי כושר בבניין הדיור החלופי ר.ש.מ ספורט ובריאות בע"משלוש שנים, או עד לחזרת העובדים למבנה הקבע, המאוחר מביניהם. 300,000 ש"ח, כולל מע"מ, לשנה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות כספק יחיד, לאספקת שירותי חדר כושר לעובדי הבנק, במהלך שהותם בבניין הדיור החלופי בהר החוצבים.
לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 27.11.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
 
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H695ייעוץ בתחום ניהול סיכונים אנטרופי יועצים בע"מעד 31.12.15 כ - 200 אש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז לאימוץ מכרז מרכזי של משרד האוצר, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום ניהול סיכונים. ​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H694 אספקת מידע עדכני מהבורסה לני"עקו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מעד 31.12.17 כ- 900,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, לצורך המשך אספקת מידע עדכני מהבורסה. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומן הטעמים המיוחדים שפורטו באישור המנכ"ל מ - 10.12.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H693 רכישת רשיונות נוספים של המערכת לניהול פורטפוליוואן שירותי תוכנה בע"מחד פעמי 18,000 $, בתוספת מע"מ כחוק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך רכישת רשיונות נוספים של המערכת לניהול פורטפוליו שהטמיעה בבנק.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H692 אספקת קווי תקשורת לבורסה לני"עהבורסה לני"ע פרויקטלי 65,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, לצורך אספקת קווי תקשורת לבורסה לני"ע. מפאת  הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומן הטעמים המיוחדים שפורטו באישור המנכ"ל מ -10.12.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H691 ביטוח משלוחים מגדל חברה לביטוח בע"מ עד 31.12.16בהתאם לצרכי הבנק, ע"פ המחירים שנקבעו בהסכם
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז, לצורך המשך אספקת שירותי ביטוח משלוחים
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H690תחזוקת מערכת RTGS The Montran Corporation 2018-2022עד 158,400$ + מע"מ לשנה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H689 תחזוקת אתר האינטרנט איווייב בע"מ עד 10.9.22כ - 1 מש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך אספקת שירותי תחזוקת אתר האינטרנט.  מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומן הטעמים המיוחדים שפורטו באישור המנכ"ל מ - 8.12.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H687 אספקת שירותי נקיון איי.אס.אס אשמורת בע"מעד 31.1.15 כ - 35,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך העסקת עובדי נקיון נוספים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H686 ביטוח רכוש וחבויות הראל חברה לביטוח בע"מ עד 31.12.15בהתאם לצרכי הבנק, ע"פ המחירים שנקבעו בהסכם
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​ מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז, לצורך המשך אספקת שירותי ביטוח בתחום רכוש וחבויות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H685ניתוח תוצאות סקר ארגוני ועריכת סקרים נוספיםניט אבליואיישן בע"מ עד 18.12.15.עד 150,000 ש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה לאחר שזכתה במכרז פומבי, לצורך ניתוח תוצאות הסקר שנערך ועריכת סקרים נוספים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H684תחזוקת מערכות אל פסקיונירום אלקטרוניקס תחזוקת מערכות אל פסק עד 1.9.15. כ - 20,000 ש"ח, כולל מע"מ, לשנה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז סגור, לצורך המשך תחזוקת שתי מערכות אל פסק שהותקנו על ידה.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H683אספקת גלילי נייר לעיטוף מטבעותדיקם עין חרוד (מאוחד) אגש"חעד 30.4.15 כ - 15,000 ש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההסכם עם החברה, שנכרת בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת גלילי נייר לעיטוף מטבעות. מפאת הנסיבות, בהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, אישרה הוועדה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H682רכישה, תחזוקה ותמיכה במוצרי ביפר תקשורת ישראל בע"מ ביפר תקשורת ישראל בע"מעד 31.12.19 325,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, לצורך רכישה, תחזוקה ותמיכה במוצרי החברה. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -  5.11.14, וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H681שדרוג מרכזיית בניין הבנק בת"א בזק בינ"ל18 חודשים ממועד שדרוג המרכזייה.בהתאם לעבודות, ע"פ התעריפים שנקבעו במכר
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב), המפנה לתקנה 34(8)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל לאספקת שירותי טלפוניה, והתקשרות עם הזוכה, לצורך שדרוג ותחזוקת מרכזיית בניין הבנק ברח' יבנה בת"א ולרכישת הציוד בסיום תקופת הליסינג.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H680רישוי, תמיכה ותחזוקה לתוכנת Netpass במחשב המרכזי (ה-Main Frame)ב.י.ס מערכות תוכנה מתקדמות בע"מ עד 31.12.2017 לכל היותרעד 80,000 ₪
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד לרישוי, תמיכה ותחזוקה לתוכנת Netpass במחשב המרכזי (ה-MF). ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ -  4.11.14.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H679 סיום סדרת מפגשי הכשרה מקצועית מפעלות המרכז הבינתחומי הרצליה2014-2015 עד 50,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
5(א)(4)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, לצורך סיום סדרת מפגשי הכשרה מקצועית.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H678ייעוץ לאגף מדיניות והסברה"PWC (Price Waterhouse Cooper) LLD שנה, עם אופציה להארכה עד 5 שנים (עד 2019)עד 250,000 ש"ח, כולל מע"מ, לשנה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספקי חוץ, לצורך אספקת שירותי ייעוץ בנושאים המטופלים על אגף מדיניות והסדרה בפיקוח על הבנקים. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, לא הוגשו הסתייגויות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H677 פלרון חברת לשיווק בע"מתחזוקת מכונת עיטוף ודיוורעד 24.9.15 כ - 14,250 ש"ח, בתוספת מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי,  לצורך תחזוקת מכונת העיטוף והדיוור שסופקה על ידה.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H676השלמת פיתוחים ועבודות ותחזוקת המערכת לניהול פניות הציבוראי פור די סולשנס בע"מ עד 31.12.15 כ - 275,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציות בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי לאספקת והטמעת מערכת לניהול פניות הציבור, לצורך השלמת פיתוחים ועבודות ותחזוקת המערכת.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H675 הדרכות ירי למאבטחים עילית אבטחה ייעוץ והכשרהעד 26.12.15בהתאם לצורך, ע"פ התעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת הדרכות ירי.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H674 תחזוקת מודולים במערכת ניהול הרשאותוואן שילוב מערכות בע"מעד 31.12.15 57,455 ₪ בתוספת מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך תחזוקת מודלים שונים של המערכת
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H673 התקשרות עם רשויות מקומויות לצורך תשלום היטלים ומיסיםהרשויות המקומיות שבתחום שיפוטן מצויים שטחי הבנק השוניםללא הגבלת זמןבהתאם לדרישות הרשויות המקומיות
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(16)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרויות עם הרשויות המקומיות השונות, שבתחום שיפוטן מצויים שטחי הבנק השונים, לצורך תשלום היטלים ומיסים שונים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H672רישוי, תחזוקה, שדרוגים, הטמעה, שירותי מומחה ורכישת מודולים עתידיים למערכת AMHSwift SCRL עד 31.12.19עד 3,500,000 ש"ח, בתוספת מע"מ כחוק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק חוץ, לצורך רישוי, תחזוקה, שדרוגים, הטמעה, שירותי מומחה ורכישת מודולים עתידיים למערכת  AMH.ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, לא הוגשו הסתייגויות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H671ביצוע פרויקטים נוספים ותחזוקת מערכת להגנה אלקטרונית בינת יישום מערכות בע"מ עד סוף 2015כ - 1,020,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך ביצוע פרויקטים נוספים ותחזוקת המערכת להגנה אלקטרונית. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H670התקשרות עם לוג און כספק יחידלוג-און תוכנה בע"מ עד 31.12.17 עד 120,000 $, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד לרישוי, תחזוקה, תמיכה  ואספקת שירותי מומחה לתוכנת DPT  לניהול טבלאות. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 28.9.14.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H669רישוי, תחזוקה, תמיכה ואספקת שירותי מומחה לתוכנת SYNCSORT לביצוע מיוניםנס א.ט. בע"מ עד 31.12.17.עד 100,000 $, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד לרישוי, תחזוקה, תמיכה  ואספקת שירותי מומחה לתוכנת SYNCSORT לביצוע מיונים. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 28.9.14.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H668רישוי והדרכות של תוכנת JMP Proמ.י.ה מחשבים בע"מעד 31.12.16 90,000 ש"ח כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד לרישוי והדרכות לתוכנת JMP Pro. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 30.10.14.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H667אספקת מדפסות ומתכלים הראל טכנולוגיות בע"מ ודנגוט בע"מעד פקיעת תוקף מכרז החשכ"לבהתאם לצרכי הבנק, ע"פ המחירים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב), המפנה לתקנה 34(8)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
​אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל והתקשרות עם הזוכות, לצורך אספקת מדפסות ומתכלים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H666גישה אל מאמרי מחקר בנושאי מדיניות כלכליתCenter of Economic Policy Researchעד 201940,000 אירו, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק חוץ, לצורך אספקת גישה אל מאמרי מחקר בנושאי מדיניות כלכלית.  ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות, לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, בצירוף חוות הדעת של הסמכות המקצועית, לא הוגשו הסתייגויות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H665אספקת מתכליםדנגוט מחשבים בע"מ, גטר-טק בע"מ וצילומעתיק בע"מ עד פקיעת תוקף מכרז החשכ"ל בהתאם לצרכי הבנק, ע"פ המחירים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב), המפנה לתקנה 34(8)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל והתקשרות עם הזוכות, לצורך אספקת מתכלים.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H664יעוץ בנושא הגנה קיברנטית סייברינט טכנולוגיות בע"מעד 15.8.15 בהתאם לשעות הייעוץ בפועל, ע"פ התעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק,  שנכרת  עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בנושא הגנה קיברנטית.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H663תיווך וסליקת מסעדות בת"אביס קו איל בע"מעד 31.3.15, או עד לסיום הליכי המכרז החדש, המוקדם מביניהם. בהתאם לצרכי הבנק, ע"פ המחירים שנקבעו בהסכם
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי תיווך וסליקת מסעדות עבור בנייני הבנק בת"א.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H662 אספקת ציוד משקי סנו פרופשיונל בע"מ ואשוש חצב בע"מ עד אוקטובר 2015בהתאם לצרכי הבנק, ע"פ המחירים שנקבעו בהסכם
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכמים עם הבנק, שנכרתו עם החברות בהמשך לזכייתן במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת ציוד משקי. ​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H661 שירותי בדיקות שכר חייקין, כהן, רובין ושות'עד 9.12.15 כ - 1,000 שעות, ע"פ תעריף שעתי של 173.52 ש"ח+ מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם הבנק, שנכרת עם החברה לאחר שנבחרה בהליך לאספקת שירותי בדיקות שכר, לצורך אספקת שירותים שונים בתחום השכר.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H660בדיקות קרקע וקידוחי נסיון י.ע.ז. חברה לבניה ופיתוח בע"מ2014כ - 180 אש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך ביצוע בדיקות קרקע וקידוחי נסיון. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 4.11.14. 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H659רישוי ותחזוקה של מערכת הפעלה ותוכנות תשתית מתוצרת IBM במחשב המרכזי יבמ ישראל בע"מ עד 31.12.17.עד 1,000,000$, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לרישוי ותחזוקה של מערכת הפעלה ותוכנות תשתית מתוצרת IBM, במחשב המרכזי. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 28.9.14, ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H658רישוי, תחזוקה, תמיכה ושירותי מומחה לתוכנת ADABAS/NATURALאס.פי.אל תוכנה בע"מ עד 31.12.17עד 2.5 מש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות כספק יחיד, לרישוי, תחזוקה, תמיכה ואספקת שירותי מומחה לתוכנות ADABAS/NATURAL. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל  מ - 28.9.14, ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H657המשך אספקת שירותים שונים בתחום השכרחילן בע"מ עד 6.10.17 כ - 2,700,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה - לצורך המשך אספקת שירותים שונים בתחום השכר, כדי לשמור על רציפות ביצוע העבודות בזמן שנבחן המשך ההתקשרות -מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות. ההחלטה היא באישור ועדת המכרזים ובהתאם לטעמים מיוחדים שפורטו ונרשמו, כאמור באישור המנכ"ל מיום 6.10.14.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H656רכישת רכיב למערכת SIEM ווי אנקור בע"מ שנה 97,349 ₪ + מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם החברה, שנכרת בהמשך לזכייתה במכרז פומבי לאספקה ותחזוקה של מערכת SIEM, לצורך רכישה, התקנה ותחזוקה של רכיב נוסף שתומחר בהסכם.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H655השלמת פרוגרמה רבינוביץ משה בע"מ מהנדסים יועצים לניהול כ - 400 שעות כ - 114,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם המשרד, שנבחר בהליך תחרותי לתכנון הפרוגרמה של שיפוץ בניין הבנק, לצורך השלמת תכנון הפרוגרמה.מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, מטעמים מיוחדים שפורטו ונרשמו, וכאמור באישור המנכ"ל מיום 17.9.14, אישרה ועדת המכרזים את הרחבת ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H654השלמת תכנון עבודות אלומיניוםדונסקי-גינדי דריכלים בע"מ במסגרת הפרויקט 33,630 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​ הרחבת התקשרות, שנכרתה עם המשרד בהמשך לזכייתו במכרז, לצורך השלמת תכנון עבודות האלומיניום בבניין הבנק בי-ם. ממפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, מטעמים מיוחדים שפורטו ונרשמו, וכאמור באישור המנכ"ל מיום 3.9.14, אישרה ועדת המכרזים את הרחבת ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H653רכישה, שדרוג ותחזוקה של רשיונות EXCEED Open Text 5 שנים200,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק חוץ, לצורך רכישה, שדרוג ותחזוקה של רשיונות EXCEED, המשמשת לאמולציה חלונאית לשרתי UNIX. זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנהל המקצועי מ - 21.9.14.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H652אספקת אריזות קרטון למטבעותאסגל אריזות 2007 בע"מ עד 3.8.15כ - 24,000 ש"ח, כולל מע"מ, לשנה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם החברה, שנכרת בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת אריזות קרטון למטבעות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H651אספקת שירותי מערכת TD NET לניהול מאגרי מידע טלדן מערכות מידע בע"מ עד 30.6.15, או עד לסיום ההליך המכרזי שיפורסם, המוקדם ביניהם. כ - 23,000 ₪ נוספים, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות עם  החברה, שנבחרה בהליך תיחור, לצורך אספקת מערכת TDNET לניהול כתבי עת ע"פ תקנה.מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, מטעמים מיוחדים שפורטו ונרשמו, וכאמור באישור המנכ"ל מיום 17.9.14, אישרה הוועדה את הארכת ההתקשרות. 
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H650ייעוץ בנושאי תכנון תקציב 4 - די ויז'ן בע"מ עד 31.12.15עד 50,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, לצורך העמקה בסוגיות תקציביות ואספקת מענה לשאלות בתחום התכנון התקציבי . מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H649 התאמת ושכירת משרדים בבניין הדיור החלופי נכסי הר חוצבים (הגנים הטגנולוגיים ירושלים) במסגרת הפרויקטכ - 78.5 מש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(14א)(א)
תחום
תחזוקת מבנים ושירותים שונים
תיאור ההחלטה
התקשרות לרכישת זכויות במקרקעין, בהיות המקרקעין  המסוימים היחידים שנמצאו כבעלי התכונות הייחודיות הנדרשות לצורכי אכלוס הדיור החלופי. זאת לאחר פרסום RFI (בקשה לקבלת מידע) בעניין שכירת משרדים בבניין בירושלים, לצורך אספקת  פתרון דיור חלופי לתקופת השיפוץ של בניין הבנק הקיים.  בעקבות הפרסום, הוגשו מספר הצעות שנבחנה התאמתן לצרכי הבנק. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H648שדרוג מרכזיות הבנק וכן התקנת מרכזייה בבניין החלופי בהר חוצבים ותחזוקתהי.א. מיטווך בע"מ עד 31.12.17. כ - 2,000,000 ש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בהמשך לזייתכ במכרז פומבי להחלפת מרכזיה, לצורך שדרוג המרכזיות הקיימות בבנק והתקנת ותחזוקת מרכזייה בבניין הדיור החלופי. מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, מטעמים מיוחדים שפורטו ונרשמו, וכאמור באישור המנכ"ל מיום  26.8.14. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H647תחזוקת חומרת המחשב המרכזי, פעימות מונה, רכישות ושירותים נוספים ממורקס טלקס (ישראל) בע"מ עד 31.12.16. כ– 1,000,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי לתחזוקת חומרת המחשב המרכזי, לצורך המשך אספקת שירותי התחזוקה, פעימות מונה למדפסת לייזר רציף, רכישת בנק שעות עבור קריאות שירות ופיתוחים וכן רכישת חלקי חילוף אשר אינם כלולים במסגרת שירותי התחזוקה.
מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מיום  2.8.14, אישרה הוועדה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H646גיבוי המחשב המרכזי ואירוח אתר ה - DR של הסביבה הפתוחהמד 1 אי סי 1 (1988) בע"מ עד 31.12.16.כ– 2,000,000 ₪ נוספים, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בהמשך לזכייתה במכרז פומבי, לצורך גיבוי המחשב המרכזי, לצורך המשך אספקת שירותי הגיבוי, אירוח אתר ה- DR של הסביבה הפתוחה  והוספת רכישת בנק שעות לאספקת שירותי תחזוקה בתחום המחשב המרכזי, למקרים בהם התחזוקה השוטפת לא מכסה, כמו שדרוגים, הרחבות, טיפולים יזומים וכד'.
מפאת הנסיבות, בהן  השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות, מטעמים מיוחדים שפורטו ונרשמו, וכאמור באישור המנכ"ל מיום  26.8.14, אישרה הוועדה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H645שימוש בקו לצורך חיבור בין יחידת ה - Netstar פרטנר פתרונות תקשורת נייחים שלוש שנים כ - 42,000 ש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​מימוש אופציה בהסכם עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך חיבור בין יחידת ה - Netstar שבבניין הראשי לבין זו שבבניין הדיור החלופי.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H644מופע מוסיקלי גורביץ מוסיקה והפקות בע"מ 2014 כ- 200 אש"ח, כולל מע"מ, חלק מן הסכום משולם על ידי העובדים
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​מופע מוסיקלי למפגש עובדים שנתי
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H643 ייצור מטבע זכרון לציון 60 שנה לייסוד בנק ישראל. החברה הישראלית למדליות ולמטבעות בע"מ 2014כ - 350,000 ש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לצורך ייצור מטבע זכרון לציון 60 שנה לייסוד בנק ישראל. זאת לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 10.8.14.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H642אבחון ומיון כוח אדםאדם מילא בע"מ עד 11.9.15, או עד לסיום הליכי פרסום מכרז חדש בנושא, המוקדם מביניהם. כ - 100,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הארכת ההתקשרות עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז פומבי לאספקת שירותי מיון ואבחון כוח אדם, לצורך המשך אספקת השירותים. בנסיבות שבהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, ומשהתקבל אישור המנ"כל מ - 8.9.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H640אבחון ומיון כוח אדםטופ שיא ייעוץ ארגוני ומיון ממוחשב בע"מ עד 18.10.15, או עד לסיום הליכי פרסום מכרז חדש בנושא, המוקדם מביניהם. כ - 10,000 ש"ח, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​הארכת ההתקשרות עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז פומבי לאספקת שירותי מיון ואבחון כוח אדם, לצורך המשך אספקת השירותים. בנסיבות שבהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 8.9.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H639 רכישה ותחזוקה של מוצרי WEBSENSE ספיידר פתרונות בע"מ במסגרת תקופת המכרז עבור רכישת מוצרים נוספים: בהתאם למחיריום שנקבעו במכרז. עבור שירותי התחזוקה: כ - 146,000 ש"ח, כולל מע"מ, לשנה.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג (א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז פומבי לרכישה ותחזוקה של מוצרי WEBSENSE, לצורך רכישת מוצרים נוספים שתומחרו בהסכם ולהמשך אספקת שירותי תחזוקה​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H638שכירת אתרתיאטרון ירושלים 2014כ - 30,000 ש"ח , חלק מן הסכום משולם על ידי העובדים
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
שכירת אתר לקיום מפגש עובדים  שנתי ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H637אירוע למשפחות העובדים עיר השעשועים בע"מ 2014 כ - 200 ₪ לאדם, חלק מן הסכום משולם על ידי העובדים.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות לאספקת פעילות ומזון לאירוע למשפחות העובדים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H636ייעוץ בנושא תקשורת והסברה ג'י.סי.אס ניהול נושאי (ישראל) בע"משנתיים, עם אופציה להארכה עד 3 שנים נוספותכ - 24,000 ש"ח, בתוספת מע"מ, לחודש
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
5
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, שנכרתה בהמשך לקיום הליך בין מספר מציעים, לצורך אספקת שירותי ייעוץ בתחום התקשורת וההסברה. ​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H635שירותי תיקון ותחזוקה לרכיבי חומרה ותוכנה בפרויקט ההגירה מהמחשב המרכזי היולט פקארד (ישראל) בע"מ 3 שנים 231,000 ש"ח
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​מימוש האופציה בהסכם עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז פומבי לאספקת שירותי פיתוח ויישום הגירה מהמחשב המרכזי לסביבה הפתוחה, לצורך אספקת שירותי תיקון ותחזוקה לרכיבי חומרה ותוכנה.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H634תכנון בינוי דונסקי-גינדי דריכלים בע"מ במסגרת הפרויקטבהתאם לעבודות בפועל
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם המשרד, שנכרתה בעקבות זכייתו במכרז, לצורך העסקת יועצים לתכנון הבינוי. בנסיבות שבהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, הטעמים המיוחדים שפורטו בפני הוועדה ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 25.8.14, אישרה הוועדה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H633ביצוע שינויים ושיפורים במערכת זה"ב The Montran Corporationעד 31.7.18 עד 312,500 דולר ארה"ב, בתוספת מע"מ, עבור העבודות, עד 96,000 ש"ח, בתוספת מע"מ, עבור הוצאות האירוח של עובדי הספק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א); 3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
1. מימוש האופציה בהסכם עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז, לצורך ביצוע התאמות ושינויים במערכת זה"ב.
2. הגדלת היקף ההתקשרות לצורך תשלום עלויות האירוח לעובדים מטעם החברה שיגיעו לארץ לצורך ביצוע העבודות. משהתקבל אישור המנכ"ל מ -  2.8.14, אישרה ועדת המכרזים את הגדלת היקף ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H632קיום כנס מקצועי מרכז הקונגרסים הבינ"ל אי.סי.סי ירושלים בבנייני האומה בע"מ2014כ – 200,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3 (11)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H631רכישת רכב היברידי יוניון מוטורס בע"מ 2014 כ - 150,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות כספק יחיד, לצורך אספקת רכבים היברידיים קבוצה 4 מסוג טויוטה פריוס. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 11.5.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H630 רכישת תחזוקת ושדרוג מערכת FAME Sungard Reference Data Solutions LLD עד 30.6.17330,000$
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק חוץ, לצורך חידוש, רכישה ותחזוקה של רישיונות תוכנת FAME.
לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור מנהל המחלקה המקצועית, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H629 ייעוץ בפרויקט ירידה מה-MF לוג און תוכנה בע"מ עד 31.10.15.בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז פומבי, צורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום ההגירה מה - MF.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H628חיבור מרכזיות הבנק באמצעות קווי תקשורת חב' הוט טלקום שותפות מוגבלתבמסגרת תקופת המכרזבהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם,  שנכרת בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של צירי  PRI  לצורך חיבור מרכזיות הבנק באמצעות קווי תקשורת.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H627 הפועל לרישום לליגה למקומות עבודה במרחב ירושלים הפועל, העמותה לספורט במקומות עבודה במרחב ירושלים עד 30.9.19.כ - 97,000 ש"ח, כולל מע"מ, לשנה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
התקשרות כספק יחיד, לרישום קבוצות לליגה למקומות עבודה. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 2.7.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H626אספקת שירותי ייעוץ במסגרת פרויקט המערכת הבנקאית אינסייט ארט בע"מ עד סיום תהליך האפיון של המערכת החדשה עד 50,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​ הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בהמשך להליך תיחור, לצורך קבלת שירותי ייעוץ במסגרת תהליך האפיון של המערכת הבנקאית החדשה.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H625ייעוץ משפטי בנושאים הנוגעים לפעילות חטיבת השווקים ולהשקעות כספי יתרות מטבע החוץMorrison & Foerster LLP עד שנתייםעד 83,000$ כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
התקשרות עם ספק חוץ,לצורך  אספקת שירותי ייעוץ משפטי בנושאים הנוגעים לפעילות החטיבה ולהשקעות כספי יתרות מטבע החוץ,  לרבות בשאלות מיסויות מורכבות בהתאם לחוקי המס בארה"ב. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומהשתקבל אישור מנהל המחלקה המקצועית, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H624ייעוץ פנים וליווי תהליך התכנון של מערכת לניהול פתרון פורטפוליו א.ש. שרותי יעוץ עד 31.12.15 200,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם החברה כספק יחיד , לצורך ייעוץ פנים ארגוני בנושא תהליך התכנון של מערכת לניהול פתרון פורטפוליו  (שהוטמעה בבנק בעקבות מכרז פומבי), וניהול העבודה מול החברה המיישמת. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש לא הוגשו הסתייגויות ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 18.6.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H623 ייעוץ בתחום בטיחות אששמש משה פרויקטים מיוחדים בע"מ עד 2015עד 50,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הגדלת היקף ההתקשרות עם החברה, שנבחרה בהליך הצעות מחיר, לצורך המשך ייעוץ בתחום בטיחות אש ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H622 קמפיין הסברה לציבור בנושא מסלול עמלות לשכת הפרסום הממשלתית 2014כ - 360 אש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה ל - 34 (9)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם משרד ממשלתי, לצורך ביצוע קמפיין הסברה לציבור בנושא עמלות - שירות המסלולים בחשבון עו"ש.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H621תחזוקת שרתי SUN תים נטקום בע"מ עד 31.12.2017 עד 600,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך תחזוקת שרתי SUN, מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות ומטעמים מיוחדים, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ – 22.6.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H620שירותי גלישה באינטרנט והורדת קבצים ג'טרו פלטפורמס בע"מ עד 31.12.17 750,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
​התקשרות כספק יחיד, לרישוי, תמיכה, תחזוקה ושדרוג של מערכת הגלישה והורדת קבצים מאובטחת ברשת האינטרנט.
לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 18.6.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H619 תחזוקת שרתי UNIX א.מ.ת מיחשוב בע"מ עד 31.12.2017עד 100,000 $ , כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
אספקת ציוד ומכונות
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרת בעקבות זכייתה במכרז, לצורך תחזוקת שרתי SUN ישנים. מפאת הנסיבות, שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות ומטעמים מיוחדים, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ – 22.6.14, אישרה  ועדת המכרזים את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H618שירותי מומחה בתחום שרתי BLADE א.מ.ת מיחשוב בע"מ עד 31.12.2016 עד 300,000 ש"ח נוספים, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שנכרתה בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך רכישת שירותי מומחה בתחום שרתי BLADE  מתוצרת חברת IBM   לסוגיהם השונים. מפאת הנסיבות, בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות ומטעמים מיוחדים, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ – 22.6.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H617 אספקת קווי תקשורת בזק החברה הישראלית לתקשורת עד 31.12.19 750,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות עם החברה, כספק יחיד, לאספקת קווי תקשורת, ע"פ תקנה 3(29).
לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 2.6.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H616 מענה טלפוני להסברה לציבור בנושא סדרת השטרות החדשה טלאול קונטקט סנטר בע"מ עד שלוש שנים עד 300,000 ש"ח, בתוספת מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה,בע"מ, שזכתה במכרז פומבי, לצורך הפעלת מוקד טלפוני לצרכי ההסברה בנושא סדרת השטרות החדשה.  בנסיבות שבהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ – 29.5.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H615 המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום התזונה טלי סורוגין עד 13.7.15בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם, שנכרת בעקבות זכיית היועצת במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי ייעוץ בתחום התזונה.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H614 המשך אספקת שירותי השמת כוח אדםמפורטים לעיל עד 10.6.15 בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה

מימוש האופציה בהסכמים עם החברות להלן, שזכו במכרז פומבי, צלורך המשך אספקת שירותי השמת כוח אדם:

קינן שפי בע"מ 512418930,

מכון אדם מילא בע"מ , 511033086 ,

ל.מ עולם של כח אדם בע"מ 511341349

או.ר.ס רפרזנטיישן סרביסס בע"מ 510840911​

פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:מורן דהן
 • טלפון:02-6552721
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H613רכישת שני רכבים מסוג טויוטה יוניון מוטורס בע"מ 2014 כ - 310,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה ל - 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ"ל, לצורך רכישת שני רכבים. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H612יישום חוק נגד מימון טרור CTB Banking Systems Ltd עד 30.6.19 כ - 465,000 ש"ח, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות כספק יחיד, לצורך יישום חוק  איסור מימון טרור. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ – 29.4.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H611 אספקת שירותי הסברה ואסטרטגיה שיווקית ג'י.סי.אס ניהול נושאי (ישראל)עד 10.7.15בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם, שנכרת עם החברה לאחר שנבחרה בהליך, לצורך המשך אספקת שירותי הסברה ואסטרטגיה שיווקית.
בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז.​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H609אירוח כנס מקצועי מלונות דן בע"מ 2014כ - 10,000 ש"ח נוספים, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​הגדלת היקף ההתקשרות עם החברה, שנבחרה בהליך תיחור עד 50 אש"ח, כולל מע"מ,לצורך אירוח כנס מקצועי במלון המלך דוד בירושלים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:פרץ שווייגר
 • טלפון:02-6552770
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H608אספקת שירותי נקיון בבנייני הבנק בת"א אי אס אס אשמורת בע"מ עד 31 בדצמבר 2014, או עד לבחירת ספק במכרז החדש שיפורסם בנושא, המוקדם מביניהם בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק חוץ, לצורך אספקת מאגרי המידע המקוונים Central Banking.com ו – Risk.net, ע"פ תקנה 3(31). אין בישראל ספק שבאפשרותו לספק את מאגרי המידע. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, והתקבל אישור המנהל המקצועי, אישרה הוועדה את ההתקשרות.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H607אספקת מאגרי המידע המקוונים Central Banking.com ו - Risk.netIncisive Media עד 30.6.19עד 350,000$
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(31)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​התקשרות עם ספק חוץ, לצורך אספקת מאגרי המידע המקוונים Central Banking.com ו – Risk.net, ע"פ תקנה 3(31). אין בישראל ספק שבאפשרותו לספק את מאגרי המידע. לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, והתקבל אישור המנהל המקצועי, אישרה הוועדה את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H606 ייעוץ בתחום הביקורת ליאון אורליצקי ושות' רואי חשבון עד 31.12.14 בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומבי לייעוץ בתחום הביקורת, לצורך המשך אספקת השירותים. ​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H605 ייעוץ בתחום הביקורת פ.א. ייעוץ תאגידי בע"מעד 31.12.14 בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומבי לייעוץ בתחום הביקורת, לצורך המשך אספקת השירותים. ​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H604 ימי תמיכה והתאמות בהחלפת תשתיות מערכת זה"בThe Montran Corporation במסגרת תקופת המכרז 12,500 $, בתוספת מע"מ, כחוק
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בהמשך לזכייתה במכרז לרכישת מערכת זה"ב, לצורך אספקה של  ימי תמיכה לביצוע שינויים והתאמות וליווי בהחלפת תשתיות זה"ב.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H603 רכישה ותחזוקה של יחידות Netstar פרטנר פתרונות תקשורת נייחים בע"מבמסגרת תקופת המכרזבהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומבי לאספקת ותחזוקת צירי PRI,  לצורך רכישה ותחזוקה של יחידות Netstar לניוד קווים אנאלוגיים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H602 שירותי סליקה ותיווך מסעדות בת"אתן ביס קו איל בע"מ עד 30.8.14, או עד לסיום הליכי המכרז החדש, המוקדם מביניהםבהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
מימוש האופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך אספקת שירותי סליקה ותיווך מסעדות בת"א.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H601 תחזוקת תחזוקת שרת Blade Center עבור סביבת ה - dmzא.מ.ת מיחשוב בע"מ עד 31.12.2017 20,000$
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך תחזוקת שרתי Blade  Center  עבור סביבת ה - dmz, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי אחידות וחסכון, מן הנסיבות והטעמים המיוחדים שפורטו בפני הוועדה ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ – 26.3.14. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H600 ניהול על וייעוץ אסטרטגיסי.פי.אם נהול בניה בע"מבהתאם לתקופת המכרזבהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה ל - 34 (8)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הגדלת היקף ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז חשכ"ל, לצורך אספקת שירותי ניהול על וייעוץ אסטרטגי.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H599 תכנון סופרפוזיציהרוני ולטמן מהנדסים - יועצי תפעול ואחזקת מערכות ומבנים במסגרת תקופת המכרזעד 50,000 ש"ח, כולל מע"מ, בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז פומבי, לצורך אספקת שירותי תכנון סופרפוזיציה .​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H598 תכנון פרוגרמטי רבינוביץ משה בע"מ מהנדסים יועצים לניהול כ - 300 שעות נוספות בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3) בהתאם
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות, שנכרתה בקבות זכיית החברה במכרז, לצורך אספקת שירותי תכנון. בנסיבות בהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, לאור הטעמים המיוחדים ומשהתקבל אישור המנכ"ל  מ - 7.5.14, אישרה הועודה את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H597 תכנון אדריכלי דונסקי גינדי אדריכלים בע"מ במסגרת תקופת הפרויקט4,500,000 ש"ח
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
עבודות בינוי ושיפוצים
תיאור ההחלטה
 הרחבת ההתקשרות, שנכרתה בקבות זכיית החברה במכרז, לצורך אספקת שירותי תכנון אדריכלי. בנסיבות בהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, לאור הטעמים המיוחדים ומשהתקבל אישור המנכ"ל  מ- 4.5.14, אישרה הועודה את ההתקשרות.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:נתנאל ריבלין
 • טלפון:02-6552758
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור
H596 יעוץ בנושא סיכונים תפעוליים סייברינט טכנולוגיות בע"מ עד 31.12.15.עד 100,000 ₪, כולל מע"מ
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(2)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות עם החברה, שזכתה במכרז, לצורך אספקת שירותי ייעוץ בתחום סיכונים תפעוליים. נסיבות בהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, ומשהתקבל אישור המנכ"ל  מ - 16.5.14, אישרה הוועדה את ההתקשרות.
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H595 שימוש במערכות בטוחות עבור זה"בהבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ עד 31.12.19כ - 1,200,000 ש"ח, כולל מע"מ, לשנה
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(29)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
התקשרות כספק יחיד, לשימוש במערכות בטוחות עבור זה"ב.לאחר שלפרסום כוונת ההתקשרות באתר האינטרנט כנדרש, לא הוגשו הסתייגויות, ומשהתקבל אישור המנכ"ל מ - 12.4.14, אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H594רכישת רכיבים נוספים ואספקת שירותי ייעוץ בתחום ההגירה מהמחשב המרכזי היולט פקארד (ישראל) בע"מ עד 31.12.15300,000 ₪, בתוספת מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(3)
תחום
חומרה ותוכנה
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות, שנכרתה בעקבות זכיית החברה במכרז פומבי לביצוע פרויקט ההגירה מהמחשב המרכזי, לצורך רכישת רישיונות ואספקת שירותי ייעוץ הנוגעים לפרויקט. בנסיבות בהן האחידות נדרשת מטעמי יעילות וחסכון, לאור הטעמים המיוחדים ומשהתקבל אישור המנכ"ל  מ – 12.4.14, אישרה הוועדה את ההתקשרות. ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:שני אדירים
 • טלפון:02-6552738
 • דוא"ל:rechesh@boi.org.il
למידע בדבר הצעה זו סגור
H593המשך אספקת שירותי ייעוץ ארגוני ד"ר דבורה גלר, פיתוח ארגוני, ייעוץ וליווי מנהלים שנהעד 50 אש"ח נוספים, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3(4)(ב)(1)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
הרחבת ההתקשרות, שנכרתה בהמשך לבחירת הספק בהליך הצעות מחיר, לצורך אספקת שירותי ייעוץ ארגוני, מטעמי יעילות וחסכון. 
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H592 ביצוע פרויקט שילוב האוכלוסייה הערבית בכלכלת ישראל א.ס. עיתאד חברה לייעוץ בע"מ עד 31.12.14 בהתאם לתעריפים שנקבעו במכרז
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
3ג(א)
תחום
עבודות ייעוץ וניהול
תיאור ההחלטה
מימוש אופציה בהסכם, שנכרת עם החברה בעקבות זכייתה במכרז פומבי, לצורך המשך  ביצוע פרויקט לשילוב האוכלוסייה הערבית בכלכלת ישראל.
 ​
פרטי קשר
למידע בדבר הצעה זו סגור
H608רכישת רכב דוד לובינסקי בע"מ 2014 כ- 170,000 ₪, כולל מע"מ.
התקנה עליה מבוססת ההחלטה
38(ב) המפנה ל - 34 (8)
תחום
נושאים כלליים ואחרים
תיאור ההחלטה
​אימוץ תוצאות מכרז מרכזי של החשכ""ל, לצורך רכישת רכב מסוג פיג'ו.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:אילנה סמאי
 • טלפון:02-6552009
 • דוא"ל:ilana.samay@boi.org.il
 • פקס:02-6669002
למידע בדבר הצעה זו סגור