רקחמה תקלחמ תלהנמ ,גולפ תינרק ר"ד

?החימצו היילע
רפוע רוג 'פורפ לש ותשירפ דובכל ןויע םויב האצרה
13.5.02

לארשיל היילעה ירוזחמ ןיב רשקה תא תרופ-ןב םרוי ראתמ "החימצ ילבח--ילארשיה קשמה" ורפסב
לארשי ץראב ידוהיה קשמה תחימצ לש עינמה חוכה היילעה" התייה ויפ לע הלש החימצה ירוזחמו
תונש תליחתב םייתסהש תונושארה םינשה לבוי ךשמב לארשי תנידמ לשו תירוטדנמה
לודיגב תועמשמ-בר םרוג ויה הלא םילוע לש תויונמוימה תמרב רופישהו תילכלכה םתטילק"...."70-ה
החימצ ילבח ילארשיה קשמה) "םיעבשה תונש תליחת וא םישישה תונש תיצחמ דע ץראב היהש ןוירפה
רבעהמ ןויסינה ךמס לע .היילעב תרכינה הטאהל רתיה ןיב החימצב הטאהה תסחוימ ךשמהב .(1989)
החימצל הרזחל איבי רבעשל מ"הירבמ ינומהה היילעה לגש ךכל תופצל היה ןתינ ,םימדוק היילע ילג םע
,יתאצרהב .ןוירפב היילע לע ךכ רחאו ,רוצייה ימרוג תומכב ריהמ לודיג לע הליחת ןעשת רשא תכשמתמ
.90-ה תונש לש היילעה לג לש תוילכלכ-ורקמה תוכלשהה תא חתנל הסנא

מ"הירבמ ףלא 848) שיא 95,6000-ב לארשי לש התייסולכוא תא לידגה 90-ה תונש לש היילעה לג
םילוע 800,000 טעמכ .היילעה לג לש ותליחת ברע הייסולכואל סחיב םיזוחא 20 -ב וא , (רבעשל
. הדובעה ליגב הייסולכואהמ םיזוחא 18-כ םיווהמ +15 ליגב ועיגהש

החימצ ירועישב אטבתה רבדהו , 90-ה תונש עצמא דע םיימוקמה םישוקיבב תואיגל איבה היילעה לג
.1996 -1990 הפוקתב םיזוחא 7.5 לש םייתנש םיחנומב ,עצוממ ינועבר החימצ רועיש--רתויב םיהובג

תיטרפ הכירצ--םיימוקמה םישוקיבה לש הריהמ החימצ לע הנעשנ וז הפוקתב הריהמה החימצה
הטילקה יכרצ תא םג האטיב תיטרפה הכירצה .אוציב םג ריהמ לודיג דצל ,תועקשהו ,תירוביצו
העקשההו ,רוידה יכרוצ תקפסא תא האטיב רוידב העקשהה ,ץראב םילועה לש תינושארה תונגראתההו
רחאל תמדוקה ותמרל דבועל ןוהה סחי תא ריזחהל ידכ עיקשהל ךרוצה תא הפקיש קשמה יפנעב
תקפסא תא אטיב תירוביצה הכירצב לודיגה .הקוסעתל םילועה תופרטצה תובקעב הדחה ותדירי
.םתטילק ךילהתמ קלחכ םילועל םיירוביצה םיתורישה

תלוטנ החימצ" התויה אוה 90-ה תונש לש הנושארה תיצחמה לש הריהמה החימצה תא ןייפאמה
תאצות--הדובע--רוצייה ימרוג תומכב ריהמ לודיג לע הנעשנ החימצה .תונושארה םייתנשב טעמל ,"ןוירפ
,תונושארה םייתנשב .תויביסמה תועקשהה ירפ--ןוהו , הדובעה חוכל םילועה לש הריהמה םתופרטצה
ןוירפה תיילעכ הדדמנש רוצייה ימרוג תלוצינב תרכינ היילעל הארנכ איבה םישוקיבב רכינה לודיגה
.ללוכה ןוירפב תודירי ודדמנ ,90-ה תונש ףוס דעו ,ןכמ רחאלש םינשב .ללוכה

רואל העיתפמ הניא הקוסעתב םילוע תטילק לש םיינושארה םיבלשב ללוכה ןוירפב הדירי לש העפותה
,הפש) רתויב םיכומנה די יחלשמב תינושארה םתטילקו יפיצפס ישונא ןוהב םהל שיש רוסחמה
תויונמוימה תשיכר ,ישונאה ןוהה תמלשה םעש יופצ היה .(הדובע ידכ ךות תושכרנה תורחא תויונמוימו
ןותימל קשמה תשילג ,םלואו .םילועה לש ןוירפב התא דחיו ,דיה יחלשמ גרדמב היילע לוחת ,וללה
ללוכה ןוירפב הדיריב יוטיב ידיל האב ,רושעה לש הנושארה תיצחמה לש הריהמה החימצה רחאל
דירפהל לוכיה םינותנב ןיא) ןותימ תופוקתל תינייפואה תלוצינה תדירי תא רתיה ןיב תפקשמה ,דדמנה
היילע רשפאמ היהש ןוירפה תיילע תא ןותימה ענמ ךכ .(רוצייה ימרוג תלוצינ ןיבל "שממ ןוירפ" ןיב
ימרוגב לודיגה תאצות התייה היילעהמ העבנש החימצה רקיע הזה בלשבו .החימצב חווט- תכורא
.רוצייה

ילובקתב לודיגל רבעמ) תירוביצה האצוהב רכינה לודיגה ויה ,ותטילקו היילעה לג לש יאוול תועפות
בחרתמה יביצקתה ןועריגה .ביצקתב בחרתמה ןועריגה ךכמ האצותכו (הריהמה החימצה בקע םיסימה
לש םיגיאדמ םידממל עיגהש םימולשתה ןזאמ לש ףטושה ןובשחב ןועריגב רכינ לודיגב םג ףקתשה
.1995-1996 םינשב רצות יזוחא 5-מ הלעמל

תוינידמב יוניש ובייח היצלפניאב היילע םע דחי ,ףטושה ןובשחה לש הזו יביצקתה- תונועריגב לודיגה
תא ןיטקהל ידכ ןושארה .1997 תישארמ וצמואש ירטינומו ילאקסיפ ןוסיר לש ןוויכל תילכלכ-ורקמה
יוצימה םע הייופצ התייהש הטאה םע דבב דב אב ןוסירה .הייצלפניאסידל לועפל ידכ ינשהו תונועריגה
בלשה יוצימ לש בולישה .(המלשוהש רוידהו ןוהה יאלמ תמאתה) .היילעה תטילק לש ביחרמה בלשה לש
תא ענמ רומאכש ,ןותימל קשמה תשילגל ואיבה ילאקסיפו ירטינומ ןוסיר םע דחי הטילקה לש ןושארה
.היילעה תטילק לש תורפה תפיטק בלש--ןויריפב לודיגה

,הקוסעתב םילועה תטילק .המלש הנומת תקפסמ הניא םילועה תטילק לע תילכלכ ורקמה תולכתסהה
סחיב םג דואמ םיהובג הקוסעתו תופתתשה ירועיש טרפבו ,םיהובג םירועישב הטילק לע העיבצמ
.ץראב קתווה תוכראתה םע (םיקיתוול

היילעה לג .הביט לע אלו תיפרצמה הטילקה לע קר והשמ תרמוא קתוו יפל םילועב תולכתסהה םג ךא
תועוצקמה ןוויכל דח ןפואב הטומ היהש אצומה ץראב דיה יחלשמ בכרהב ןייפוא רבעשל מ"הירבמ
היה םהלש דומילה תונש רפסמו ,לארשיב הקיתו הייסולכואה לש בכרהה תמועל םיינכטהו םיישפוחה
גרדמב היילע וניאר 90-ה תונש תישארב (ריסק הצינו רפוע רוג םע) ונישעש תודובעב .תיסחי הובג
םיכומנ םירועישב יכ םא (םיירוקמ דיה יחלשמ ןוויכב הרזח) ץראב קתווה תוכראתה םע דיה יחלשמ
.70-ה תונש ףוסב רבעשל מ"הירבמ (תיסחי ןטקה) היילעה לגל סחיב יטיא בצקבו ,תיסחי

םיזוחא 50-60-כ ויה (הבחר הרדגהב) ירוקמה דיה חלשמל הרזחה ירועש 1979-1981 ילוע ברקב
תונש לש היילעה לגב .םיאפור ברקב םיזוחא 100-ל בורקו ,םיישפוח תועוצקמ ילעב םיאמדקאה ברקב
הדירי התייה היילעה לג ךלהמבו ,רתוי הברה םיכומנ ויה ירוקמה דיה חלשמל הרזחה ירועיש 90-ה
רתוי רחואמ ועיגיהש הלאו (1990 תישאר ) היילעה לג תליחתב שממ עיגהש הטרוהוקה ןיב תיתועמשמ
4-כ רחאל ירוקמה םדי חלשמב םיקסעומ םיאמדקאהמ 33%כ ויה ,1990 ילוע ברקב .(1993 ףוס)
% 35) םיזוחא 16-22 םיליבקמה םירועישה ויה 1993 ףוס ילוע ברקב .(םיאפורה ברקב 60%) םינש
לש םילוע תטילק ירקיס ךמס לע ,(1998)ריסק הצינו גולפ תינרק) .םינש 4-כ רחאל (םיאפורה ברקב
.(ס"מלה

,םימדוק היילע ילגב םירועישל סחיב םגו תיטולוסבא םג םיכומנ ירוקמה דיה חלשמב הטילקה ירועיש
שילשכ 2000 תנשל םדא חוכ רקס ךמס לע .יחכונה לגב תיסחי רחואמ ואבש םילוע רובע ודרי םהו
40%כו ץראב ימדקא די חלשמב וטלקנ יאמדקא היה םהלש ירוקמה דיה חלשמש 90-ה תונש ילועמ
רועיש .(םיאפורהמ 65%-כו ,םיסדנהמהמ 22%-כ) םירחאה םיינכטהו םיישפוחה תועוצקמה ילעבמ
םילועה לש הז תמועל ךומנ (ץראב םינש 4 דע) םישדחה םילועה ברקב ירוקמה דיה חלשמ לע הרימשה
הארנ ,יפיצפס ישונא ןוה תריבצב םילדבה ףקשמה ץראב םהלש קתווב לדבהל רבעמ .םיקיתווה
,םילועה םיזכורמ םהב דיה יחלשמב תרבוג היוורמ םג םיעפשומ הטילקה תוכיאב םילדבהש
ואב רתוי "תיתוכיא"ה הלכשהה ילעב םילועהש ךכב הפקתשהש תמייוסמ תיתוכיא תויבטקלסמ
.90-ה תונש לש היינשה תיצחמב ןותימל קשמה תשילגמו ,(רוקמה ץראב םילדבה) לגה תישארב

ןייטשקא) יסחיה רכשב היילע םע דחי ,ירוקמה דיה חלשמ ןוויכל ןמז ינפ לע דיה יחלשמ גרדמב היילעה
ישונא ןוהו) ץראב קתוו תריבצ םע םילועה לש תויבטקודורפב היילע תא ףקשל הרומא התייה (סייו-
הדבועה .ןיידע השחרתה אל רומאכש ,ללוכה ןוירפב היילעב תיפרצמה המרב ףקתשהלו ,(יפיצפס
.יתועמשמ ישונא ןוה ןדבוא התועמשמ ,םהלש ירוקמה דיה חלשמב קוסעל ורזח אל םילועה תיברמש
.דיתעב הרומת ונממ קיפהל השק היהי ןמזה ףקונש לככש

ינבמה יונישל תוסחייתהב איה םילועה לש תיתקוסעתה םתטילקב האלמה סוכה יצח ,תאז םע
יפכ ,הייגולונכטה תריצי היישעתה לש ןוויכב 90-ה תונש לש היינשה תיצחמב קשמב ללוחתהש
,הייגולונכטה יטומ םיפנעה םינעשנ םהילע דיה יחלשמ בכרהב תוננובתה .םיאבה םיפקשב אטבתמש
םילועה לש םתונימזש ךכ לע םיזמרמ ,קשמה יפנעב םתטילק בכרה לעו ,םילועה לש דיה יחלשמ בכרהו
ותחימצו ,הז ינבמ יוניש .שחרתהל הזה ינבמה יונישל הרשפיא איהש ךכב בושח דיקפת הקחיש
חינהל שיו ,ןורחאה רושעב קשמה תחימצל תיתועמשמ ומרת הייגולונכטה ריתע אוציה לש הריהמה
.קשמה לש החימצל ומרתיו וכישמי תימלועה תוששואתהה םעש